Repor­táž TA3 – Dob­ré sprá­vy, 12.2. 2021, od 6:30 min

“UMELKA dosta­ne nový pavi­lón”

https://www.ta3.com/clanok/1203020/dobre-spravy-z-12-februara.html

The enti­re record in the SUVA archi­ve

Inter­view: B. Jelen­čík, M. Bogár

 

Repor­táž RTVS – Sprá­vy o 19:00, 28.2.2021, 44:25

“Národ­nú kul­túr­nu pamiat­ku budú rekon­štru­ovať”

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/261764#2669

The enti­re record in the SUVA archi­ve

Inter­view: B. Jelen­čík, A.K.Kozárová

  

 

Repor­táž RTVS o Covid situ­ácii pre kul­tú­ru, 26.4., 28:24 min

Covi­do­vé dotá­cie pre kul­tú­ru

The enti­re record in the SUVA archi­ve