Dňa 13.3.2024 sa o 17:00 v pries­to­roch Galé­rie Umel­ka kona­la dis­ku­sia na tému “Zra­ko­vo pos­ti­hnu­tí a inak hen­di­ke­po­va­ní vo sve­te ume­nia a archi­tek­tú­ry”.

Dis­ku­siu mode­ro­val Bra­ni­slav Jelen­čík, ako zástup­ca Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­ti­sla­ve.

Dis­ku­sie sa zúčast­ni­li títo hos­tia:
Duša­na Blaš­ko­vá — Únia nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska
Eva Meto­no­vá — Únia nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska
Bra­ni­slav Mamoj­ka — Únia nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska
Zuza­na Čereš­ňo­va — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve
Natá­lia Boš­ko­vá Filo­vá — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve
Mária Šim­ko­vá — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve
Ele­na Mamoj­ko­vá — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve
Lea Rol­lo­va — Slo­ven­ská tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­ti­sla­ve

Viac k dis­ku­sií a tej­to téma­ti­ke sa vie­te dočí­tať na tom­to odka­ze:

Dis­ku­siu orga­ni­zo­va­la Slo­ven­ská výtvar­ná únia v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou tech­nic­kou uni­ver­zi­tou v Bra­ti­sla­ve a Úni­ou nevi­dia­cich a sla­bo­zra­kých Slo­ven­ska.

Ďaku­je­me všet­kým zúčast­ne­ným za túto obo­ha­cu­jú­cu dis­ku­siu a skú­se­nosť, kto­rú si berie­me do budúc­na, aby sme našu Galé­riu Umel­ka posu­nu­li ešte ďalej!

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“