Váže­ní pria­te­lia,


k výsta­ve 
ZÓNA BEZ HRANÍC. Súčas­ný čes­ko-slo­ven­ský autor­ský šperk
sa vo štvr­tok 15.03.2018 o 13.00 hod.
usku­toč­ní komen­to­va­ná pre­hliad­ka 
s výkla­dom jed­nej z kurá­to­riek výsta­vy Márie Hrie­šik Nepšin­skej
a tiež za prí­tom­nos­ti nie­koľ­kých vysta­vu­jú­cich auto­rov.

foto: Mar­ké­ta Kra­toch­ví­lo­váDra­gon Spi­rit, 2016, náhr­del­ník / dre­vo, pov­raz, kovo­vé kom­po­nen­ty