Dovo­ľu­je­me si ozná­miť Vám smut­nú sprá­vu, že v pia­tok 4. augus­ta 2023 zomre­la vo veku nedo­ži­tých 101 rokov člen­ka SVÚ akad.mal. Oľga Bar­to­ší­ko­vá.

Naro­di­la sa 18. augus­ta 1922 v Holí­či v roľ­níc­kej rodi­ne. V rokoch 1945 — 1950 štu­do­va­la maľ­bu na Aka­dé­mii výtvar­ných ume­ní v Pra­he v ate­li­é­ri pro­fe­so­ra Jána Želib­ské­ho. Bola man­žel­kou výtvar­né­ho teore­ti­ka a kri­ti­ka Ľubo­ra Káru a mat­kou diva­del­nej dra­ma­tur­gič­ky a mana­žér­ky Dari­ny Káro­vej a akad. sochár­ky Ele­ny Káro­vej. V roku 1958 spo­lu s maliar­ka­mi Jar­mi­lou Čihán­ko­vou, Tama­rou Kli­mo­vou a Vie­rou Krai­co­vou zalo­ži­la Sku­pi­nu 4. Od roku 1990 bola člen­kou Slo­ven­skej výtvar­nej únie — Spo­loč­nos­ti voľ­ných výtvar­ných umel­cov. Oľga Bar­to­ší­ko­vá žila a tvo­ri­la v Bra­ti­sla­ve. Veno­va­la sa voľ­nej výtvar­nej tvor­be — komor­nej maľ­be a kres­be, v 60. — 80. rokoch rea­li­zo­va­la die­la v archi­tek­tú­re na Slo­ven­sku a v Čechách. Uspo­ria­da­la vyše dvad­sať samos­tat­ných výstav — napo­sle­dy v roku 2022 — a zúčast­ni­la sa na desiat­kach spo­loč­ných výstav na Slo­ven­sku a v zahra­ni­čí. Die­la Oľgy Bar­to­ší­ko­vej sú zastú­pe­né v zbier­kach slo­ven­ských galé­rií, mno­hé sú súčas­ťou súkrom­ných zbie­rok.

Slo­ven­ská kul­tú­ra jej odcho­dom strá­ca význam­nú osob­nosť. V mene SVÚ vyjad­ru­je­me jej rodi­ne a blíz­kym úprim­nú sús­trasť. Česť jej pamiat­ke.

Váži­me si, že jej sto­roč­ni­cu sme ešte oslá­vi­li spo­loč­ne — výsta­vou v Galé­rii UMELKA za jej osob­nej účas­ti. Výsta­vu “Obra­zy v danom čase”, kto­rá sa kona­la pri prí­le­ži­tos­ti jej význam­né­ho jubi­lea v roku 2022 si môže­te pozrieť vo vir­tu­ál­nej pre­hliad­ke