Milí pria­te­lia,

Galé­ria UMELKA (Dosto­jev­ské­ho rad 2, Bra­ti­sla­va) je opäť otvo­re­ná a srdeč­ne pozý­va na aktu­ál­nu výsta­vu foto­gra­fií

Jozef Pito­ňák — Belian­ske Tat­ry, šty­ri roč­né obdo­bia,

kto­rá je sprí­stup­ne­ná od 7.5.2020 v bež­ných otvá­ra­cích hodi­nách —  den­ne okrem pon­del­ka od 12–18.

Všet­kých náv­štev­ní­kov pro­sí­me o dodr­žia­va­nie bez­peč­nost­ných opat­re­ní (pri­me­ra­né rozo­stu­py, dez­in­fek­cia rúk, rúš­ka na tvá­ri, zákaz pou­ží­va­nia toaliet v galé­rií).