Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

zrej­me Vám neunik­li akti­vi­ty zástup­cov umel­cov v posled­nom obdo­bí, kto­rí opäť pri­po­mí­na­jú nega­tív­ne až zni­ču­jú­ce dopa­dy pan­dé­mie na sek­tor kul­tú­ry a poma­lé, nedos­ta­toč­né kom­pen­zač­né opat­re­nia na záchra­nu kre­a­tív­ne­ho sek­to­ra. Pri­po­meň­me si aspoň nie­kto­ré akti­vi­ty:

- už v sep­tem­bri sme zve­rej­ni­li člá­nok Ako pre­ko­nať krí­zu v ume­ní: cie­ľom sú góly, nie pobe­ho­va­nie po ihris­ku, kto­rý sme spo­lu s dopl­ňu­jú­ci­mi infor­má­cia­mi posla­li 5. októb­ra v mene SVÚ a SKKD minis­ter­ke kul­tú­ry ako prí­lo­hu k žia­dos­ti o stret­nu­tie, pozri:

- v mene  SVÚ i SKKD sme pod­po­ri­li otvo­re­ný list pre­mi­é­ro­vi, odo­sla­ný dňa 5.10.20, pozri: https://svu.sk/sk/otvoreny-list-premierovi/

Jed­nou z aktu­ál­nych reak­cií zo stra­ny MK je Pries­kum – pra­cov­ní­ci v kul­tú­re a kre­a­tív­nom prie­mys­le 2020, dostup­ný na: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/covid-19/formular-3a2.html

 

Vyzý­va­me Vás, aby ste dotaz­ník vypl­ni­li za seba ako jed­not­liv­ci (týka sa umel­cov, ale i všet­kých ostat­ných pra­cov­ní­kov v kre­a­tív­nom prie­mys­le), ale i v mene svo­jich orga­ni­zá­cii, zdru­že­ní a pod, a to v ter­mí­ne do 19.10.2020.

Dotaz­ník – v prí­pa­de, že sa do akcie zapo­jí dosta­toč­ný počet umel­cov a pra­cov­ní­kov v kul­tú­re – môže spres­niť odpo­ve­de na 2 otáz­ky:

1/ aký veľ­ký je kul­túr­ny a kre­a­tív­ny sek­tor  (uvá­dza­jú sa čís­la oko­lo 220 000, čo je viac, ako počet ľudí v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le)

2/ aký veľ­ký je nega­tív­ny dopad pri­jí­ma­ných opat­re­ní v čase pan­dé­mie na jed­not­liv­cov a sub­jek­ty, pôso­bia­ce v danom sek­to­re.

Dosta­toč­ný počet odpo­ve­dí môže pomôcť pri pre­sa­dzo­va­ní adek­vát­nych opat­re­ní na pomoc kul­tú­re. Naopak, nezá­u­jem zo stra­ny tých, kto­rí kul­túr­ny a kre­a­tív­ny sek­tor tvo­ria, môže byť vodou na mlyn skep­ti­kom, kto­rí spo­chyb­ňu­jú veľ­kosť sek­to­ra i tvr­de­nia, že dote­raj­šie kom­pen­zač­né opat­re­nia sú pre záchra­nu sek­to­ra nedos­ta­toč­né. 

1) For­mu­lár vypĺňa KAŽDÝ sub­jekt, kto­rý mal v roku 2019 aký­koľ­vek prí­jem z čin­nos­ti v kul­tú­re, a je úpl­ne jed­no, či to bol hlav­ný ale­bo ved­ľaj­ší prí­jem, ale­bo súbeh, ale­bo “pri­lep­še­nie”. Tak­tiež, ak máte ako oso­ba via­ce­ro sro, oz, ale­bo ste mali ten­to prí­jem aj ako fyz. oso­ba, za kaž­dý taký­to sub­jekt tre­ba vypĺňať, aj keby ste ich mali 300!
2) Týka sa to akých­koľ­vek ume­lec­kých čin­nos­tí, slu­žieb, reme­siel, teda, umel­ci, tech­ni­ci, agen­tú­ry, mana­žé­ri, pro­dukč­ní, hudob­ní­ci, výtvar­ní­ci, archi­tek­ti, her­ci, taneč­ní­ci, dídže­ji, ľudia od even­tov, pomoc­ní­ci, nosič, fir­my, nezis­kov­ky, VŠETCI.
3) Ten­to for­mu­lár slú­ži na zber dát, nie je to žiad­na žia­dosť o pomoc či kom­pen­zá­ciu, tie výzvy budú nasle­do­vať až po tom­to for­mu­lá­ri. Teda, vypl­ň­te ho aj tí, kto­rí nie ste zasia­hnu­tí koro­nak­rí­zou, a ani nič žia­dať nech­ce­te a nebu­de­te. Je to for­mu­lár, kto­rý má zdru­žiť, pome­no­vať a zatrie­diť VŠETKY sub­jek­ty pra­cu­jú­ce akým­koľ­vek spô­so­bom v KKP v SR, a v dru­hom rade má odhad­núť pokles tej­to prá­ce a príj­mu v tom­to roku.
4) Bolo nešťast­ne odko­mu­ni­ko­va­né, že exis­tu­jú neja­ké “kom­plet­ne a nekom­plet­ne” vypl­ne­né for­mu­lá­re: všet­ky, kto­ré boli odo­sla­né, boli v poriad­ku. Prá­ve pre­to, že sú vo for­mu­lá­ri povin­né a nepo­vin­né kolón­ky, MK samoz­rej­me, neča­ká, že všet­ky kolón­ky sme schop­ní všet­ci 100% vypl­niť, je to zis­ťo­va­cí dotaz­ník, nie daňo­vé pri­zna­nie!
5) Zre­ka­pi­tu­lu­jem — pro­sím, toto je v tej­to chví­li naj­zá­sad­nej­šie, pro­sím, zabud­ni­me na “výkla­dy” k for­mu­lá­ru, kto­ré sa tu mno­žia — for­mu­lár vypĺňa­jú všet­ky fyzic­ké oso­by, práv­nic­ké oso­by, aj iné sub­jek­ty, všet­ky kolón­ky nie sú povin­né, nie je to for­mu­lár na žia­da­nie pomo­ci, a je to for­mu­lár pre VŠETKY dru­hy ume­ní, mana­žér­skych a obsluž­ných pro­fe­sií, a tiež aj všet­kých reme­siel v KKP.

Ďaku­je­me za Vaše pocho­pe­nie a spo­lu­prá­cu.

Pavol Kráľ,

pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie

pred­se­da Gré­mia Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu

.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…

Ďal­šie zve­rej­ne­né infor­má­cie k dotaz­ní­ku:

https://kultura.sme.sk/c/22508105/stat-stale-nevie-kolko-ludi-v-kulture-od-marca-pracuje-ministerstvo-zacalo-zbierat-data.html

https://domov.sme.sk/c/22504814/vlada-rozdeli-peniaze-kulture-pomocou-dotazniku.html