Výbe­ro­vé kona­nie na Praž­ské Quad­rien­na­le 2023 – slo­ven­ská expo­zí­cia

Diva­del­ný ústav spo­lu s Minis­ter­stvom kul­tú­ry SR vyhla­su­je výzvu na pred­kla­da­nie pro­jek­tov do slo­ven­skej expo­zí­cie na Výsta­ve kra­jín a regi­ó­nov v rám­ci 15. roč­ní­ka Praž­ské­ho Quad­rien­na­le scé­no­gra­fie a diva­del­né­ho pries­to­ru, kto­ré sa bude konať 8. – 18. 6. 2023 v Pra­he (Praž­ská trž­ni­ca v Hole­šo­vi­ciach).

Pred­lo­že­né návrhy na repre­zen­tá­ciu Slo­ven­ska musia zod­po­ve­dať zada­niu Ume­lec­kej kon­cep­cie PQ 2023 a mali by pred­sta­viť ino­va­tív­ne pro­jek­ty, umel­cov a odbor­ní­kov.

PQ 2023 pre­chá­dza zásad­ný­mi zme­na­mi, z výstav­né­ho pro­jek­tu sa stá­va fes­ti­val, kto­rý je posta­ve­ný na per­for­ma­ti­vi­te a inter­dis­cip­li­nár­nos­ti, kde sa divá­ci menia na aktív­nych spo­lu­ú­čast­ní­kov.

Ter­mín poda­nia pri­hlá­šok do 1. kola je 15. 9. 2021.                    

Viac infor­má­cií o výzve náj­de­te na tom­to odka­ze: https://www.theatre.sk/form/predkladanie-projektov