Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via,

radi by sme vás pri­zva­li k účas­ti na toh­to­roč­nom VII. Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia

MIESTO KONANIA : Kasá­reň na Tren­čian­skom hrade,Trenčín

TERMÍN KONANIA: 15. októ­ber — 14. novem­ber 2018

REINŠTALÁCIA VÝSTAVY: 19. novem­ber – 2. decem­ber 2018, Galé­ria UMELKA, Bra­ti­sla­va

ORGANIZÁTOR VÝSTAVY: Slo­ven­ská výtvar­ná únia

SPOLUORGANIZÁTOR: Tren­čian­ske múze­um, Tren­čín

KURÁTORI: Dag­mar Srnen­ská, Roman Pope­lár

Celo­slo­ven­ská výsta­va VII. Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2018 má za cieľ zazna­me­nať vývoj voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia na slo­ven­skej výtvar­nej scé­ne počas obdo­bia posled­ných dvoch rokov. Výsta­va chce vytvo­riť pries­tor pre pre­zen­tá­ciu širo­ké­ho spek­tra diel od maľ­by, sochy, gra­fi­ky, kres­by, foto­gra­fie, objek­tu, inšta­lá­cie až po video art a kon­cept. Za hlav­né kri­té­ria výbe­ru bude pova­žo­va­ná kva­li­ta a aktu­ál­nosť pri­hlá­se­ných diel. Víta­ný je expe­ri­ment, ino­va­tív­nosť, tvo­ri­vé hľa­da­nie. Výsta­va je výbe­ro­vou súťaž­nou pre­hliad­kou.

Autor môže pri­hlá­siť kolek­ciu jed­né­ho až pia­tich diel vytvo­re­ných v rokoch 2016 — 2018.

Nebu­dú akcep­to­va­né die­la úžit­ko­vej výtvar­nej tvor­by.

Na zákla­de odpo­ru­če­nia výbe­ro­vej poro­ty (Dag­mar Srnen­ská, Roman Pope­lár, Bar­ba­ra Brat­ho­vá, Rad­ka Nedo­mo­vá a Ele­na Poru­bä­no­vá) ude­ľu­je SVÚ vybra­tým die­lam spo­lu tri Ceny SVÚ. Poro­ta si vyhra­dzu­je prá­vo nie­kto­rú z cien neude­liť, môže však na zákla­de výni­moč­nej kva­li­ty pri­hlá­se­ných diel ude­liť namies­to troch Cien SVÚ len dve Ceny SVÚ a jed­nu Grand Prix. Drži­teľ Grand Prix zís­ka finanč­nú odme­nu vo výš­ke 500 Eur. V prí­pa­de neude­le­nia Grand Prix, zís­ka­jú drži­te­lia Cien SVÚ finanč­nú odme­nu po 200 Eur.

K výsta­ve bude vyda­ný plno­fa­reb­ný kata­lóg, kde budú pred­sta­ve­ní všet­ci vysta­vu­jú­ci auto­ri.

Pod­rob­nej­šie infor­má­cie a pri­hláš­ku náj­de­te niž­šie

Pod­mien­ky a ter­mí­ny BVVU 2018

Pri­hláš­ka BVVU 2018