Pri prí­le­ži­tos­ti Zim­ných olym­pij­ských hier 2022 v Pekin­gu sa od 18. janu­ára do 1. mar­ca 2022 usku­toč­ní 9. Pekin­ské Bie­ná­le. Táto ume­lec­ká výsta­va výtvar­ných prác a sôch na tému ´Svet­lo živo­ta´ sa bude konať v Čín­skej národ­nej galé­rii a odrá­žať by mala olym­pij­ské­ho ducha, ako aj odhod­la­nie bojo­vať pro­ti pan­dé­mii COVID-19.

Viac infor­má­cií a pri­hláš­ku pre poten­ciál­nych záu­jem­cov z radov slo­ven­ských výtvar­ných umel­cov a sochá­rov náj­de­te na webo­vej strán­ke:

http://www.bjbiennale.com.cn/en/ParticipationWay/

Dead­li­ne pre pri­hlá­se­nie je sta­no­ve­ný na 31. augus­ta 2021.