Dáva­me do pozor­nos­ti výtvar­nú súťaž na výtvar­ný návrh na mural, kto­rú vyhlá­si­la Záhor­ská kniž­ni­ca. Všet­ky potreb­né infor­má­cie sú zve­rej­ne­né tu: https://www.zahorskakniznica.eu/zahorska-kniznica-vyhlasuje-podla-847-obcianskeho-zakonnika-verejnu-neanonymnu-sutaz-na-vytvarny-navrh-na-mural

Uzá­vier­ka súťa­že je 31. 7. 2021.

Prvé tri mies­ta sú hono­ro­va­né: 1. mies­to 1 500 €, 2. mies­to 700 €, 3. mies­to 300 €

Odbor­nú verej­nosť v hod­no­tia­cej komi­sii zastu­pu­je Mar­tin Kle­ibl, odbor­ným garan­tom súťa­že je Roman Pope­lár.

 

Zo súťa­že by mal vzísť len návrh na mural, nie aj jeho rea­li­zá­cia. Tá bude nasle­do­vať po rekon­štruk­cii fasá­dy (cca jeseň 2021) a zve­rí­me ju odbor­ní­kom, kto­rí majú s rea­li­zá­ci­ou mura­lu skú­se­nos­ti.