Pozý­va­me Vás aj ten­to rok už na 16. roč­ník súťa­že pre mla­dých umel­cov – Cena Nadá­cie VÚB za maliar­ske die­lo pre mla­dých umel­cov 2021.

Aj ten­to rok medzi­ná­rod­ná poro­ta vybe­rie do finá­le 20 mla­dých slo­ven­ských malia­rov a malia­rok a 3 naj­lep­ším ude­lí finanč­nú odme­nu vo výš­ke 20-tisíc eur.

Súťaž Maľ­ba je už tra­dič­ne urče­ná pre aktív­ne pôso­bia­cich malia­rov do 35 rokov.

Pri­hláš­kou do súťa­že je vypl­ne­nie onli­ne for­mu­lá­ra na www.malbaroka.sk, vrá­ta­ne odo­sla­nia ukáž­ky die­la v elek­tro­nic­kej for­me s potvr­de­ním jeho para­met­rov.

Uzá­vier­ka pri­hlá­šok je 15. júna 2021.

Bliž­šie infor­má­cie náj­de­te vo vyhlá­se­ní: TS_Malba 2021_vyhlasenie_final