Milí pria­te­lia,

dáva­me do pozor­nos­ti výzvu “The For­ma Viva Inter­na­ti­onal Sym­po­sium of Sculp­tors 2019” pre sochá­rov pra­cu­jú­cich s dre­vom.

Sochár­ske sym­pó­zium v Slo­vin­sku sa bude konať v mes­te Kos­tan­je­vi­ca na Krki.

Dátum sym­pó­zia: 1. — 27.7.2019

Dead­li­ne poda­nia pri­hlá­šok: 17.3.2019

Všet­ky pod­rob­né infor­má­cie a pod­mien­ky náj­de­te v pri­lo­že­nom súbo­re.

en_Open call For­ma Viva 2019