VÝZVA pre všet­kých, kto­rí sa cítia byť súčas­ťou sek­to­ra výtvar­né­ho ume­nia:
pomôž­te i vo vlast­nom záuj­me spres­niť úda­je o nega­tív­nych dôsled­kov mimo­riad­nych opat­re­ní a spô­so­be­ných stra­tách, kto­ré zasiah­li výtvar­ných umel­cov a iné sub­jek­ty z danej oblas­ti

 

Toto sú otáz­ky, na kto­ré v ter­mí­ne do 12:00 dňa 14.4.2020 pri­pra­vu­je­me odpo­ve­de:
a/ počet sub­jek­tov zasia­hnu­tých nega­tív­ny­mi eko­no­mic­ký­mi dôsled­ka­mi krí­zy v štruk­tú­re:
— práv­nic­ké oso­by (pod­ni­ka­te­lia / nezis­ko­vý sek­tor)
— fyzic­ké oso­by (pod­ni­ka­te­lia / nepod­ni­ka­te­lia s nepra­vi­del­ným príj­mom),
b/ kvan­ti­fi­ká­cia nega­tív­nych dopa­dov
c/ špe­ci­fi­ká sek­to­ra výtvar­né­ho ume­nia s ohľa­dom na krí­zu
d/ návrhy opat­re­ní za sek­tor výtvar­né­ho ume­nia

Cie­ľom nie je zbie­rať osob­né úda­je, ale pokú­siť sa zma­po­vať oblasť výtvar­né­ho ume­nia, aby bolo mož­né nasme­ro­vať do nej adres­nú pomoc, a to čím skôr: už v tých­to dňoch pra­cov­ná sku­pi­na na MK v spo­lu­prá­ci s nezá­vis­lý­mi odbor­ník­mi pra­cu­je na návrhu adek­vát­nych opat­re­ní.
Aké­koľ­vek úda­je môžu pomôcť vytvo­riť reál­nej­ší obraz, a to i odpo­ve­de na čias­tko­vé otáz­ky, napr. so zame­ra­ním na Vaše mes­to, okres a podob­ne, napr.:
— vie­te určiť (aspoň pri­bliž­ne) počet výtvar­ných umel­cov vo Vašom mes­te, či okre­se ?
— vie­te určiť (aspoň pri­bliž­ne) počet exis­tu­jú­cich sub­jek­tov v rám­ci nezis­ko­vé­ho sek­to­ra vo Vašom mes­te, či okre­se, zame­ra­ných na výtvar­né ume­nie (občian­ske zdru­že­nia a pod)?
— vie­te určiť (aspoň pri­bliž­ne) počet pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov vo Vašom mes­te, či okre­se, zame­ra­ných na výtvar­né ume­nie ale­bo posky­to­va­nie slu­žieb v danej oblas­ti (súkrom­né galé­rie, pre­daj­ne potrieb pre výtvar­ní­kov, rámo­va­nie obra­zov, gra­fic­ké a dizaj­nér­ske štú­diá a pod) ?
— vie­te aspoň odhad­núť počet zamest­nan­cov uve­de­ných pod­ni­ka­teľ­ských sub­jek­tov?

Nie je nut­né odpo­ve­dať na všet­ky otáz­ky: uví­ta­me i čias­tko­vé odpo­ve­de k tým otáz­kam, ku kto­rým sa chce­te resp. môže­te vyjad­riť, a to na adre­se svu.galeria.umelka@gmail.com

Pri­pá­ja­me aj text ini­cia­tí­vy Sto­jí­me pri kul­tú­re (8.4. 14:34), kto­rá usi­lu­je o to isté:

Celo­slo­ven­ský pries­kum dopa­du koro­na­ví­ru­su na kul­tú­ru https://stojimeprikulture.sk/prieskum/

Zber dát pre­bie­ha do 10. 4. 2020
Chce­li by sme Vás požia­dať o vypl­ne­nie a šíre­nie náš­ho dotaz­ní­ku, pokiaľ ste ho ešte nevy­pl­ni­li. Ak áno, ďaku­je­me. Je to veľ­mi dôle­ži­té. V súčas­nos­ti pre­bie­ha­jú na úrov­ni MK SR roko­va­nia ohľa­dom potre­by príp­rav a pri­ja­tia opat­re­ní za indi­vi­du­ál­ne oblas­ti v kul­tú­re.

Za výtvar­né ume­nie výraz­ne absen­tu­jú rele­vant­né dáta. Dopo­siaľ ho nevy­pl­ni­lo dosta­toč­né množ­stvo výtvar­ní­kov, výtvar­ní­čok, teore­ti­kov, teore­ti­čiek, galé­rií, aukč­ných spo­loč­nos­tí, sub­do­dá­viek a iných, tým pádom Sto­jí­me pri kul­tú­re nevie momen­tál­ne ponúk­nuť repre­zen­ta­tív­ne dáta. Prav­de­po­dob­ne to budú jedi­né dáta, na zákla­de kto­rých by sa v spo­lu­prá­ci s MK SR a ďal­ší­mi sub­jekt­mi v dočas­nej pra­cov­nej sku­pi­ne pri­pra­vi­li opat­re­nia pre túto oblasť. Roz­umie­me, že nie je ľah­ké vyčís­liť ško­du za posled­ný mesiac, ale vie­te napr. vyčís­liť medzi­roč­ný pokles príj­mov a napí­sať im zdô­vod­ne­nie v kolon­ke D.4. Rov­na­ko vie­te vyčís­liť lízin­go­vé splát­ky (splát­ky pôži­čiek), ak splá­ca­te stro­je súvi­sia­ce s tvor­bou ale­bo výro­bou. Ráta sa aj nájom za ate­li­ér a udr­ža­nie ate­li­é­ru, ušlé zis­ky za hono­rá­re za výsta­vy, dis­ku­sie, pred­náš­ky a iné, ako aj odriek­nu­té zákaz­ky a pod.