Milí pria­te­lia,
dáva­me do pozor­nos­ti výzvu k účas­ti na Pekings­kom Bie­ná­le 2019, kto­rú sme obdr­ža­li z Veľ­vys­la­nec­tva čín­skej ľudo­vej repub­li­ky v SR:
Bie­ná­le sa bude konať 26. augus­ta až 23. sep­tem­bra 2019 v Pekin­gu.
Bude tam cca 600 prác z pri­bliž­ne 100 kra­jín.
Pre­pra­va diel do Číny a z Číny bude hra­de­ná orga­ni­zač­ným výbo­rom.
Pre účast­ní­kov otvo­re­nia a sym­pó­zia bude zabez­pe­če­né uby­to­va­nie a stra­va na 4 dni.
Dead­li­ne zasla­nia mate­riá­lov je 25. decem­ber 2018 na adre­su: bjbiennale@163.com
Niž­šie náj­de­te:
*pri­hláš­ku auto­ra a die­la
Slo­ven­ská výtvar­ná únia nedis­po­nu­je bliž­ší­mi infor­má­cia­mi, pobyt neor­ga­ni­zu­je ani nega­ran­tu­je. V prí­pa­de otá­zok sa pro­sím obra­caj­te pria­mo na orga­ni­zá­to­ra.