Ukáž­te svo­je ume­nie sve­tu cez súťaž Maľ­ba 2023

Už po 18. raz pozý­va Nadá­cia VÚB aktu­ál­nu gene­rá­ciu začí­na­jú­cich pro­fe­si­onál­nych malia­rov a malia­rok zapo­jiť sa do súťa­že Maľ­ba. Jeden z naj­dl­h­šie fun­gu­jú­cich prog­ra­mov pod­po­ry a zvi­di­teľ­ňo­va­nia mla­dých maliar­skych talen­tov na Slo­ven­sku otvá­ra nový roč­ník.

Aktív­ne pôso­bia­ci umel­ci vo veku od 24 do 35 rokov, kto­rí sa venu­jú výtvar­né­mu médiu maľ­ba, môžu pri­hlá­siť svo­je die­la. V ďal­ších kolách spo­me­dzi nich medzi­ná­rod­ná poro­ta exper­tov zosta­ví dvad­siat­ku fina­lis­tov a na jeseň z nej určí troch víťa­zov. Tých Nadá­cia VÚB pod­po­rí v roz­be­hu kari­é­ry sumou 20-tisíc eur a die­la všet­kých 20 fina­lis­tov ponúk­ne do pozor­nos­ti odbor­nej aj širo­kej verej­nos­ti na už tra­dič­nej výsta­ve Maľ­ba 2023.

Výtvar­ní­ci v počia­toč­ných fázach ume­lec­kej drá­hy môžu opäť pod­ro­biť svo­ju tvor­bu hod­no­te­niu reno­mo­va­ných európ­skych exper­tov na súčas­nú maľ­bu a zabo­jo­vať o verej­né uzna­nie a titul drži­te­ľa pre­stíž­ne­ho oce­ne­nia „Maľ­ba — Cena Nadá­cie VÚB za maliar­ske die­lo pre mla­dých umel­cov.“ Zámer tej­to naj­vý­raz­nej­šej ini­cia­tí­vy zame­ra­nej na hod­no­te­nie a oce­ňo­va­nie kva­li­ty výtvar­nej tvor­by ostá­va už 18 rokov rov­na­ký — pomá­hať samot­ným tvor­com, ale tiež dlho­do­bo uka­zo­vať v danom obdo­bí najak­tu­ál­nej­šie mla­dé výtvar­né ume­nie verej­nos­ti.

Od svoj­ho vzni­ku v roku 2006 ude­li­la súťaž oce­ne­nia už 44 malia­rom a maliar­kam a roz­de­li­la im finanč­nú pod­po­ru v cel­ko­vej výš­ke 340-tisíc eur. Naj­lep­ším malia­rom minu­lé­ho roka sa stal Ján Báto­rek, kto­rý zís­kal so svo­jím obra­zom „Síd­lis­ko­vý chla­pec“ zaslú­že­né víťazs­tvo po tom, ako sa pre­bo­jo­val medzi fina­lis­tov už aj v pre­doš­lých dvoch roč­ní­koch súťa­že.

„Tes­ne pred víťazs­tvom v súťa­ži  Maľ­ba sa mi poda­ri­lo vyhrať aj open­call do Stu­dia PRÁM v Pra­he a Schem­nitz gal­le­ry v Ban­skej Štiav­ni­ci. Tak­že som celý čas pra­co­val na obra­zoch pre tie­to dve výsta­vy. Vní­mam len to, že neus­tá­le maľu­jem. Mys­lím však, že vďa­ka cene Maľ­ba budem môcť do budúc­na vysta­vo­vať v galé­riách, v kto­rých by som vysta­vo­vať chcel. Pomoh­lo mi to zvi­di­teľ­niť sa na ume­lec­kej scé­ne a zabez­pe­čiť svo­ju rodi­nu v tej­to dobe,“ hovo­rí víťaz súťa­že Maľ­ba 2022 Ján Báto­rek a toh­to­roč­ným záu­jem­com odka­zu­je: „Malia­ri by mali mys­lieť hlav­ne na to, aby osta­li sami sebou, neja­ká tak­ti­ka, ako sa dopra­co­vať k oce­ne­niu, asi nemá zmy­sel. Kaž­dý z nás je tak jedi­neč­ný a indi­vi­du­ál­ny, a to je pod­sta­tou všet­ké­ho.“

Uzá­vier­ka pri­hlá­šok je 10. júna

Pod­mien­ky pri­hlá­se­nia týka­jú­ce sa pro­fi­lu dané­ho záu­jem­cu ako aj para­met­rov pred­kla­da­ných diel sú k dis­po­zí­cii na strán­ke súťa­že. Regis­trá­cia pre­bie­ha cez tu dostup­ný onli­ne for­mu­lár od 1. aprí­la a uzá­vier­ka pri­hlá­šok je 10. júna 2023. 

Kľú­čo­vým pilie­rom orga­ni­zá­cie kaž­dé­ho roč­ní­ka súťa­že je medzi­ná­rod­ná poro­ta. O nestran­né a odbor­né hod­no­te­nie pri­hlá­se­ných diel sa posta­ra­jú opäť reno­mo­va­ní európ­ski malia­ri, výtvar­ní teore­ti­ci, kurá­to­ri, gale­ris­ti a peda­gó­go­via. Poro­ta v prie­be­hu leta zosta­ví z pri­hlá­šok short­list 20 umel­cov a v sep­tem­bri roz­hod­ne pod­ľa fyzic­ké­ho posú­de­nia doda­ných diel o troch víťa­zoch. Nadá­cia VÚB im ude­lí odme­ny vo výš­ke 3 500, 6 500 a 10 000 eur a zor­ga­ni­zu­je verej­nú výsta­vu v Galé­rii Ned­bal­ka, na kto­rú bude mať voľ­ný vstup kaž­dý. Tá bude záro­veň prí­le­ži­tos­ťou aj pre ostat­ných 17 fina­lis­tov.

Všet­ky infor­má­cie náj­de­te na strán­ke súťa­že.