Výzva k účas­ti na medzi­ná­rod­nej exte­ri­é­ro­vej sochár­skej súťa­ži v talian­skom mes­te Caor­le.

Pri­hláš­ku je mož­né podať do 15. mája 2018

 

19. roč­ník súťa­že pred­sta­vu­je pria­mu inter­ven­ciu sochá­rov na úte­se mes­ta Caor­le (Benát­ky). Sochy zme­nia útes na galé­riu súčas­né­ho ume­nia v prí­ro­de, kto­rá bude pod­lie­hať času a prí­rod­ným čini­te­ľom.

Súťaž je urče­ná pre sochá­rov z celé­ho sve­ta bez ohľa­du na pohla­vie, ale­bo vek.

Ume­lec si môže vybrať vlast­nú tému. 3 vybra­tí víťa­zi budú musieť svo­je návrhy vyte­sať pria­mo na mies­te do tra­chy­to­vých skál v roz­sa­hu 1–2 met­rov štvor­co­vých. Návrh musí obsa­ho­vať mini­mál­ne jeden náčrt v mier­ke s opis­ným tex­tom, kto­rý špe­ci­fi­ku­je tech­nic­ký zásah na bal­va­noch. Rov­na­ko je potreb­né pri­lo­žiť CV a port­fó­lio doda­toč­ných prác.

V prí­pa­de výhry na zákla­de roz­hod­nu­tia odbor­nej poro­ty, má ume­lec na dokon­če­nie prá­ce čas 9 dní od 21. júna do 30. júna 2018. Kaž­dý ume­lec si musí doniesť vlast­né vyba­ve­nie. Uspo­ria­da­teľ dodá­va iba kom­pre­sor a elek­tric­ký prúd.

Všet­ky nákla­dy na uby­to­va­nie a stra­vu počas celé­ho poby­tu sú zahr­nu­té v cene. Kaž­dý z troch víťa­zov dosta­ne naviac finanč­nú odme­nu vo výš­ke 2000,- Eur.

 

Viac pod­rob­ných infor­má­cií náj­de­te na ofi­ciál­nej strán­ke https://www.scoglieraviva.com/en/index.html