Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

radi by sme vás pri­zva­li k účas­ti na 14. roč­ní­ku súťa­že Maľ­ba roka, kto­rú orga­ni­zu­je Nadá­cia VÚB.

Aj ten­to rok medzi­ná­rod­ná poro­ta vybe­rie do finá­le 20 mla­dých slo­ven­ských malia­rov vo veku do 35 rokov a 3 naj­lep­ším ude­lí finanč­nú odme­nu.

Uzá­vier­ka pri­hlá­šok cez webo­vú strán­ku www.malbaroka.sk je 15. júna 2019.

 

Všet­ky ďal­šie infor­má­cie náj­de­te v pri­lo­že­nej tla­čo­vej sprá­ve.

Mal­ba 2019_vyhlasenie