Pri­hláš­ku mož­né podať do 31. mája 2018

Zasla­nie prác do 30. júna 2018

Žia­dosť o víza do 31. júla 2018

Prí­chod 31. augus­ta 2018

 

Pod­rob­né pod­mien­ky k účas­ti náj­de­te v pri­lo­že­nom súbo­re, ale­bo na ofi­ciál­nej strán­ke.

Asian Art Bien­na­le Ban­gla­desh

English Regi­stra­ti­on Form_18AABB2018

Rules_English_18AABB2018

 

Pod­rob­nej­šie infor­má­cie náj­de­te na ofi­ciál­nej strán­ke http://www.asianartbiennale.org.bd/