Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via, milí pria­te­lia,

radi by sme vás pri­zva­li k účas­ti na IX. Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2023, kto­ré­ho orga­ni­zá­to­rom je Slo­ven­ská výtvar­ná únia.

Ter­mín poda­nia pri­hláš­ky: do 11.1.2023 do 15:00

Mies­to kona­nia: Galé­ria UMELKA, Bra­ti­sla­va – 13.2. — 5.3.2023
Celo­slo­ven­ská výsta­va IX. Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2023 má za cieľ zazna­me­nať vývoj voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia na slo­ven­skej výtvar­nej scé­ne počas obdo­bia posled­ných dvoch rokov. Výsta­va chce vytvo­riť pries­tor pre pre­zen­tá­ciu širo­ké­ho spek­tra diel od maľ­by, sochy, gra­fi­ky, kres­by, foto­gra­fie, objek­tu, inšta­lá­cie až po video art a kon­cept. Za hlav­né kri­té­ria výbe­ru bude pova­žo­va­ná kva­li­ta a aktu­ál­nosť pri­hlá­se­ných diel. Víta­ný je expe­ri­ment, ino­va­tív­nosť, tvo­ri­vé hľa­da­nie. Výsta­va je výbe­ro­vou súťaž­nou pre­hliad­kou.

Autor môže pri­hlá­siť kolek­ciu jed­né­ho až pia­tich diel vytvo­re­ných v rokoch 2021 — 2022.

Pod­rob­nej­šie infor­má­cie a pri­hláš­ku náj­de­te tu:

Foto z výsta­vy Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia 2021