Mož­nosť účas­ti pre pro­fe­si­onál­nych umel­cov na ume­lec­kom trhu v Amster­da­me 6–8. 12. 2019.

Viac infor­má­cií, pod­mie­nok a pri­hláš­ku náj­de­te na pri­lo­že­nej webo­vej adre­se:

https://europartfair.com/register/solo