Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via,

radi by sme vás pri­zva­li k účas­ti na toh­to­roč­nom Bie­ná­le FORMA, kto­ré­ho orga­ni­zá­to­rom je Slo­ven­ská výtvar­ná únia.

Ter­mín poda­nia pri­hláš­ky: naj­ne­skôr do 4.9.2017

Mies­to kona­nia: Galé­ria UMELKA, Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09 Bra­ti­sla­va

Ter­mín kona­nia: 2. — 25. 10. 2017

Celo­slo­ven­ská výsta­va Bie­ná­le FORMA 2017 má za cieľ zazna­me­nať vývoj úžit­ko­vé­ho ume­nia na slo­ven­skej výtvar­nej scé­ne počas obdo­bia posled­ných 2 rokov. Výsta­va by mala vytvo­riť pries­tor pre pre­zen­tá­ciu širo­ké­ho spek­tra diel od úžit­ko­vých objek­tov, šper­ku, skla, tex­ti­lu, komu­ni­kač­nej gra­fi­ky, foto­gra­fie, kera­mi­ky až po dizajn, scé­no­gra­fiu, inte­ri­é­ro­vú či malú archi­tek­tú­ru. Víta­ný je expe­ri­ment, ino­va­tív­nosť, tvo­ri­vé hľa­da­nie. Výsta­va je súčas­ne súťaž­nou pre­hliad­kou.

Na výsta­vu môžu auto­ri pri­hlá­siť:

  • autor­ské ori­gi­ná­ly zo všet­kých spo­me­nu­tých odbo­rov a objek­ty s evi­dent­ným prí­no­som výtvar­nej reme­sel­nej zruč­nos­ti;
  • úžit­ko­vé pred­me­ty s funkč­nou hod­no­tou a výraz­nou autor­skou sto­pou.

Na zákla­de odpo­ru­če­nia výbe­ro­vej poro­ty ude­ľu­je SVÚ vybra­tým die­lam spo­lu tri Ceny SVÚ. Poro­ta si vyhra­dzu­je prá­vo nie­kto­rú z cien neude­liť, môže však na zákla­de výni­moč­nej kva­li­ty pri­hlá­se­ných diel ude­liť namies­to troch Cien SVÚ len dve Ceny SVÚ a jed­nu Grand Prix. Drži­teľ Grand Prix zís­ka finanč­nú odme­nu vo výš­ke 500 Eur. V prí­pa­de neude­le­nia Grand Prix, zís­ka­jú drži­te­lia Cien SVÚ finanč­nú odme­nu po 200 Eur.

K výsta­ve bude vyda­ný plno­fa­reb­ný kata­lóg, kde budú pred­sta­ve­ní všet­ci vysta­vu­jú­ci auto­ri.

Pod­rob­nej­šie infor­má­cie a pri­hláš­ku náj­de­te tu:

Bie­ná­le FORMA 2017

Pri­hláš­ka Bie­ná­le FORMA 2017