Váže­né kole­gy­ne, kole­go­via,

radi by sme vás pri­zva­li k účas­ti na toh­to­roč­nom Bie­ná­le FORMA, kto­ré­ho orga­ni­zá­to­rom je Slo­ven­ská výtvar­ná únia.

Ter­mín poda­nia pri­hláš­ky: naj­ne­skôr do 23.10.2019

Mies­to kona­nia: Galé­ria UMELKA, Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09 Bra­ti­sla­va

Ter­mín kona­nia: 2.12.2019 — 5.1.2020

Celo­slo­ven­ská výsta­va Bie­ná­le FORMA 2019 má za cieľ zazna­me­nať vývoj úžit­ko­vé­ho ume­nia na slo­ven­skej výtvar­nej scé­ne počas obdo­bia posled­ných 2 rokov. Výsta­va by mala vytvo­riť pries­tor pre pre­zen­tá­ciu širo­ké­ho spek­tra diel od úžit­ko­vých objek­tov, šper­ku, skla, tex­ti­lu, komu­ni­kač­nej gra­fi­ky, foto­gra­fie, kera­mi­ky až po dizajn, scé­no­gra­fiu, inte­ri­é­ro­vú či malú archi­tek­tú­ru. Víta­ný je expe­ri­ment, ino­va­tív­nosť, tvo­ri­vé hľa­da­nie. Výsta­va je súčas­ne súťaž­nou pre­hliad­kou.

Na výsta­vu môžu auto­ri pri­hlá­siť:

  • autor­ské ori­gi­ná­ly zo všet­kých spo­me­nu­tých odbo­rov a objek­ty s evi­dent­ným prí­no­som výtvar­nej reme­sel­nej zruč­nos­ti;
  • úžit­ko­vé pred­me­ty s funkč­nou hod­no­tou a výraz­nou autor­skou sto­pou.

Pod­rob­nej­šie infor­má­cie a pri­hláš­ku náj­de­te niž­šie

Bie­ná­le FORMA 2019

Pri­hláš­ka Bie­ná­le FORMA 2019

(ilus­trač­ný obrá­zok, víťaz Bie­ná­le FORMA 2017, Mar­tin Rosen­ber­ger — Wel­co­me)