Milí pria­te­lia,
dáva­me do pozor­nos­ti výzvu k účas­ti na Mol­dav­skom Bie­ná­le 2019, kto­ré bude pre­bie­hať  od 16. mája do 23. júla 2019 v Nati­onal Muse­um of Fine Arts of Repub­lic of Mol­do­va (www.mnam.md) v hlav­nom mes­te Mol­dav­ska — Kiši­nov.
Pod­mien­ky účas­ti:
- mini­mál­ne 21 rokov, odbor­né vzde­la­nie
- autor  je samos­tat­ným vlast­ní­kom die­la
- pri­hlá­siť je mož­né 2 die­la vytvo­re­né v rokoch 2017–2019, kto­ré nebo­li v iných medzi­ná­rod­ných súťa­žiach
- roz­me­ry diel: od 80x80 — do 200x200
Mož­nosť vyhrať finanč­né odme­ny.
Poplat­ky: 120 Eur (zahŕňa 1ks kata­ló­gu, pre­voz diel)

Pri­hláš­ku je mož­né zaslať do 1. mar­ca 2019 elek­tro­nic­ky na e‑mail: bip.chisinau@gmail.com s náz­vom BIP-2019

Bliž­šie infor­má­cie:
- v pri­lo­že­nom súbo­re Regu­la­ti­ons
- na ofi­ciál­nej strán­ke www.bipchisinau.com
- na Face­bo­oku www.facebook.com/bipchisinau/