Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

uve­rej­ňu­je­me mate­riál pre dru­hé roko­va­nie dočas­nej pra­cov­nej sku­pi­ny pre rie­še­nie násled­kov vznik­nu­tých šíre­ním ocho­re­nia COVID-19 na úze­mí Slo­ven­skej repub­li­ky v oblas­ti kul­tú­ry, kto­ré sa bude konať na MK SR dňa 20. aprí­la 2020

Pavol-Kráľ-vyjadrenie-pre-MK-15-apr-2020

Ako mno­hí z Vás vedia, v mene Slo­ven­skej výtvar­nej únie i Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu dlho­do­bo a sys­te­ma­tic­ky pra­cu­je­me na ana­lý­zach súčas­né­ho sta­vu v kul­tú­re a pod­mie­nok pre kre­a­tív­nu prá­cu, i na kon­krét­nych návrhoch, zame­ra­ných na odstrá­ne­nie exis­tu­jú­cich nedos­tat­kov.

Hlas kul­tú­ry bude sil­nej­ší, ak bude­me spo­lu­pra­co­vať. A dôle­ži­té je konať rých­lo: na jeseň už budú mať veľ­mi malú váhu úva­hy o tom, čo sa malo/nemalo uro­biť v tých­to dňoch. S cie­ľom kon­štruk­tív­ne pris­pieť k pri­ja­tiu a rea­li­zá­cii opat­re­ní na pre­ko­na­nie nega­tív­nych dopa­dov súčas­nej mimo­riad­nej situ­ácie na kul­tú­ru pra­cu­je­me nie­len na vlast­ných návrhoch, ale spo­lu­pra­cu­je­me aj s iný­mi ini­cia­tí­va­mi nezá­vis­lých zástup­cov kul­túr­nej obce: s Otvo­re­ným fórom Zachráň­me kul­tú­ru, od začiat­ku pod­po­ru­je­me ini­cia­tí­vu Sto­jí­me pri kul­tú­re a zapo­ji­li sme sa aj do jej anke­ty. V tých­to dňoch je komu­ni­ká­cia nároč­nej­šia, nie je pries­tor na počet­nej­šie zasa­da­nia, ple­nár­ne zhro­maž­de­nia či dokon­ca maso­vé mítin­gy, osob­ný kon­takt je výraz­ne zre­du­ko­va­ný, ale pra­cu­je­me
ďalej. Ďaku­je­me za pod­po­ru a mno­hé pozi­tív­ne reak­cie od Vás. Kon­štruk­tív­ne pri­po­mien­ky a návrhy (naj­mä ak budú dopl­ne­né ana­lý­zou, fak­ta­mi, vec­ným zdô­vod­ne­ním) uví­ta­me rov­na­ko, ako sme k ním pri­stu­po­va­li dote­raz.

S pozdra­vom za celý tím spo­lu­pra­cov­ní­kov

Pavol Kráľ