Účelem sou­těže je zís­ká­ní sou­těž­ní­ho návrhu na rea­li­za­ci figu­rál­ní­ho socha­řs­ké­ho díla jako poc­ty Janu Ská­ce­lo­vi, význam­né­mu bás­ní­ku, spi­so­va­te­li a pře­kla­da­te­li, spja­té­mu s Brnem. Umělec­ké dílo by se mělo stát trva­lou plno­hod­not­nou sou­čás­tí par­ko­vé zóny, mělo by odo­lat času v dlou­ho­do­bém výhle­du mate­riá­lo­vě i myš­len­ko­vě, a mělo by přis­pět k ozvlášt­nění a kul­ti­va­ci dané­ho pros­to­ru.

Socha bude situ­ová­na v par­ko­vé zóně národ­ní kul­tur­ní památ­ky hrad a pev­nost Špil­berk, v plo­še terén­ní­ho bas­ti­onu tře­tí­ho obran­né­ho pás­ma na již­ní stra­ně sva­hu pod Špil­ber­kem, na pozem­ku p. č. 625, k. ú. Měs­to Brno.

Poža­do­vá­no je dílo figu­rál­ní a nebu­de pro­ve­de­no z bron­zu. Veli­kost je ome­ze­na pros­to­ro­vou regu­la­cí a finanč­ní roz­va­hou auto­ra. Dílo musí být pev­ně ins­ta­lo­vá­no na zákla­do­vou kons­truk­ci (řeše­ní osa­ze­ní díla bude sou­čás­tí návrhu).

Před­pok­lá­da­ná hod­no­ta díla (bez nákla­dů na sou­těž) činí 2,5 mil. Kč bez DPH. Koneč­né roz­hod­nu­tí o výběru nejv­hod­něj­ší­ho návrhu přís­lu­ší zada­va­te­li – sta­tu­tár­ní­mu měs­tu Brnu. Pod­kla­dem pro koneč­ný výběr je roz­hod­nu­tí poro­ty pro posou­ze­ní a vyhod­no­ce­ní sou­těž­ních návrhů. V sou­la­du s ust. § 106 odst. 9 záko­na je zada­va­tel sou­těže vázán hod­no­ce­ním poro­ty uve­de­ným v pro­to­ko­lu o hod­no­ce­ní návrhů.

Účast v sou­těži je umož­něna kaž­dé­mu, kdo spl­ní poža­dav­ky sta­no­ve­né sou­těž­ní­mi pod­mín­ka­mi, fyzic­kým i práv­nic­kým oso­bám a sku­pi­nám těch­to osob, nej­de-li o oso­by vylou­če­né ze sou­těže. Finanč­ní odměny spo­je­né se sou­těží jsou sta­no­ve­ny tak­to: 100 tis. Kč za 1. mís­to, 60 tis. Kč za dru­hé mís­to, 30 tis. Kč za 3. mís­to.

Sek­re­tá­řem sou­těže je Mgr. Jaro­slav Ham­ža, Odbor kul­tu­ry Magis­trá­tu měs­ta Brna, Domi­ni­kán­ské nám. 3, 601 67 Brno, tel. 542 172 073, fax. 542 172 076, hamza.jaroslav@brno.cz; tam je mož­né vyžá­dat sou­těž­ní pod­kla­dy a doda­teč­né infor­ma­ce k sou­těž­ním pod­mín­kám.

Plná ver­ze sou­těž­ních pod­mí­nek je ve for­má­tu PDF ke sta­že­ní na http://uredni-deska.brno.cz/urednideska/data/MMB2014000005030-ob.pdf.