Napriek tomu, že galé­ria je momen­tál­ne z dôvo­du pan­de­mic­kých opat­re­ní zatvo­re­ná, novú výsta­vu si môže­te do detai­lov pozrieť aj z pohod­lia domo­va:

Ďaku­je­me za spo­lu­prá­cu 3D Real — Vir­tu­ál­ne pre­hliad­ky

 

Výsta­vu finanč­ne pod­po­ril

 

3D rea­li­zá­ciu finanč­ne pod­po­ril