Maliar Vasil Tekeľ, člen Spo­loč­nos­ti voľ­ných výtvar­ných umel­cov / Slo­ven­ská výtvar­ná únia, rodák z Pod­kar­pat­skej Rusi / Ukra­ji­ny (1942, Simer), štu­do­val na Vyso­kej ško­le uži­té­ho ume­nia vo Ľvo­ve, pôso­bil v Užho­ro­de a od roku 1993 žije v Bra­ti­sla­ve. Svo­je obra­zy, kra­ji­nár­ske motí­vy a geomet­ric­ké abs­trak­cie bude vysta­vo­vať v Sta­ro­mest­skom cen­tre kul­tú­ry a vzde­lá­va­nia (Škol­ská 14, Bra­ti­sla­va), v dňoch 5.5. – 5.6.2022. Ver­ni­sáž sa usku­toč­ní 5.5. o 17:00, kurá­to­rom výsta­vy je Bohu­mír Bach­ra­tý.