Od 25.3. do 14.4. 2024 v našom foy­er pre­beh­la foto­gra­fic­ká výsta­va zdru­že­nia Ces­ta von, s náz­vom OMAMA: Ces­ta von z gene­rač­nej chu­do­by.

Posla­ním zdru­že­nia Ces­ta von je pomá­hať ľuďom uviaz­nu­tým v chu­do­be posta­viť sa na vlast­né nohy, zís­kať prá­cu a dôs­toj­ný život. Oma­my — ženy pria­mo z vylú­če­ných komu­nít, učia mamič­ky, ako správ­ne roz­ví­jať ich deti už od naro­de­nia. Dosta­nú tak zákla­dy, na kto­rých môžu neskôr v škôl­ke a ško­le sta­vať.

Foto­gra­fie zachy­tá­va­jú auten­tic­ké zábe­ry z lek­cií, kto­ré oma­my den­ne s deť­mi z gene­rač­nej chu­do­by robia. Uvi­dí­te, čomu sa Oma­my venu­jú a pre­čo to robia.

Auto­rom foto­gra­fií je Mar­tin Šve­da, vedec­ký pra­cov­ník SAV, geo­graf a foto­graf, kto­rý pozná Slo­ven­sko ako málo­kto. Pre­šiel a nafo­til nie­koľ­ko výcho­do­slo­ven­ských osád, v kto­rých pôso­bia oma­my zo zdru­že­nia Ces­ta von.

Písa­li o nás:

Pro­jekt Oma­my: ces­ta von z gene­rač­nej chu­do­by v galé­rii Umel­ka

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“