Srdeč­ne Vás pozý­va­me na výsta­vu diel, kto­ré vznik­li na medzi­ná­rod­nom sochár­skom sym­pó­ziu STROMORODIE/TREENCARNATION.

Výsta­vu je mož­né vidieť v Petr­žal­ke, v Are­áli na Ges­sa­y­o­vej uli­ci. Are­ál je otvo­re­ný vždy cez víken­dy v čase od 9:00 do 19:00, a počas pra­cov­ných dní po tele­fo­nic­kom doho­vo­re.

Tele­fón: 0944 740 60