Sta­no­vis­ko Slo­ven­skej výtvar­nej únie a Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu:

Ini­cia­tí­vu Sto­jí­me pri kul­tú­re pod­po­ru­je­me, aj keď pre nás nie je pri­ori­tou výme­na na poste minis­tra kul­tú­ry, to samot­né bez kon­krét­nych ďal­ších opat­re­ní nepos­ky­tu­je garan­ciu zásad­né­ho zlep­še­nia situ­ácie v kul­tú­re (nie je prob­lém pred­sta­viť si nekom­pe­ten­tnej­šie nomi­ná­cie na ten­to post). Pri­ori­tou je pre nás spo­lu­prá­ca širo­kej ume­lec­kej obce s cie­ľom rie­šiť nie­len už spo­me­nu­té prob­lé­my (SNG, Kunst­hal­le, pri­de­ľo­va­nie gran­tov MK), ale i ďal­šie kon­krét­ne prob­lé­my ume­nia a kul­tú­ry, z kto­rých mno­hé sa dlho­do­bo nerie­šia napriek tomu, že sa k tomu zavia­za­la vo svo­jich doku­men­toch i samot­ná vlá­da: napr. spon­zor­ský zákon, zvý­še­nie výdav­kov na kul­tú­ru do roku 2020 na 1 % HDP, nerie­še­nie ume­nia vo verej­ných pries­to­roch (sta­veb­ný zákon bol pri­tom vlá­dou schvá­le­ný už v máji 2015, z NR bol však násled­ne stia­hnu­tý) i ďal­šie opráv­ne­né požia­dav­ky zo stra­ny umel­cov, napr. pre výtvar­né ume­nie kľú­čo­vý zákon na oži­ve­nie trhu s ume­ním (tým, že by umož­nil zapo­čí­tať výdav­ky na nákup ume­lec­kých diel na zní­že­nie daňo­vé­ho zákla­du), či zre­du­ko­va­nie nezmy­sel­ných potvr­de­ní v gran­to­vých sys­té­moch, vrá­ta­ne cel­ko­vé­ho zjed­no­du­še­nia a zru­še­nia zby­toč­ných poplat­kov (potvr­de­nia z ban­ky, poplat­ky za ove­ro­va­nie sta­nov atď) a iné.

Sme snáď netr­pez­li­ví? Kon­krét­ne návrhy rie­še­ní pred­kla­dá­me dlhé roky. Pri­po­meň­me si, že otvo­re­ný list s požia­dav­kou rie­šiť uve­de­né prob­lé­my sme v mene Slo­ven­skej výtvar­nej únie posla­li minis­tro­vi kul­tú­ry Fran­tiš­ko­vi Tót­ho­vi už 6. feb­ru­ára 2006!

V mene Slo­ven­skej výtvar­nej únie:

Pavol Kráľ, pred­se­da SVÚ

Rober Makar, 2. pod­pred­se­da SVÚ

Dušan Krá­lik, člen Rady SVÚ

Anna Hor­vát­ho­vá, člen Rady SVÚ

V mene Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu:

Pavol Kráľ, pred­se­da Gré­mia SKKD

Mir­ka Bre­zov­ská, pod­pred­se­da Gré­mia SKKD

Peter Lipa, člen Gré­mia SKKD

Kate­ři­na Javor­ská, člen­ka Gré­mia SKKD

Moni­ka Koren­či­ová, člen­ka Gré­mia SKKD