Milí pria­te­lia,

dáva­me do pozor­nos­ti výbe­ro­vé kona­nie

na obsa­de­nie mies­ta ria­di­te­ľa kul­túr­ne­ho zaria­de­nia:

Galé­ria Jána Koniar­ka v Trna­ve

Viac infor­má­cií náj­de­te na tom­to lin­ku:

https://www.gjk.sk/domain/flox/files/vyberove-riaditel-gjk.pdf