Milí pria­te­lia,

ďaku­je­me za záu­jem. Výstav­ný ter­mín je už rezer­vo­va­ný.

 

————————————————————————————————————————-

Milí pria­te­lia,

dáva­me do pozor­nos­ti aktu­ál­nu ponu­ku —  náh­le uvoľ­ne­ný výstav­ný ter­mín (prav­de­po­dob­ne posled­ný voľ­ný v roku 2018):

Veľ­ká sála v ter­mí­ne od 30.4. — 20.5. 2018.

Pod­mien­ky vysta­vo­va­nia:

  • Cena:  pre­ná­jom — 70 E /deň — nárok na zľa­vu vzni­ká po troch rokoch člen­stva v SVÚ a uhra­de­ní člen­ské­ho. Pre výsta­vu zdru­že­nia SVÚ je zľa­va 90%; pre autor­skú výsta­vu čle­na SVÚ, kto­ré­ho FPU evi­du­je ako pro­fe­si­onál­ne­ho umel­ca, je zľa­va 50%; pre autor­skú výsta­vu čle­na SVÚ, kto­ré­ho FPU neevi­du­je ako pro­fe­si­onál­ne­ho umel­ca, je zľa­va 25%.
  • K náj­mu tre­ba pri­po­čí­tať nákla­dy súvi­sia­ce s dozo­rom výsta­vy — 1,80 Eur / hod / oso­ba.
  • V prí­pa­de záuj­mu pro­sím kon­tak­tuj­te Vero­ni­ku Jelen­čí­ko­vú — jelencikova@svu.sk.
  • Vzhľa­dom k blí­žia­ce­mu sa dátu­mu bude­me brať do úva­hy pora­die pri­hlá­se­ných záu­jem­cov.