Mana­žér kul­túr­ne­ho pavi­ló­nu a koor­di­ná­tor akcií

Do tímu Galé­rie UMELKA, hľa­dá­me samos­tat­nú tvo­ri­vú dušu, kto­rá bude mať na sta­ros­ti koor­di­ná­ciu akcií a works­ho­pov, a to počas celé­ho ich prie­be­hu — od prvých nápa­dov a kon­tak­tu s kli­en­tom až po uve­rej­ne­nie výstu­pov z akcie.

Mies­to prá­ce
Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09 Bra­ti­sla­va

Ter­mín nástu­pu
ASAP

Druh pra­cov­né­ho pome­ru
čias­toč­ný úvä­zok

Mzdo­vé pod­mien­ky (brut­to)
od 500,- EUR/mesiac + ohod­no­te­nie na zákla­de zis­ku zo zor­ga­ni­zo­va­ných akcii


NÁPLŇ PRÁCE

 • príp­ra­va akcií a works­ho­pov v pries­to­roch Galé­rie UMELKA
 • komu­ni­ká­cia s poten­ci­onál­ny­mi kli­ent­mi
 • komu­ni­ká­cia s člen­mi SVÚ
 • dohľad na ply­nu­lý prie­beh akcii
 • príp­ra­va pod­kla­dov na vyúč­to­va­nie
 • zabez­pe­če­nie pro­pa­gá­cie akcií a uve­rej­ne­nia výstu­pov z akcie na našej strán­ke a sociál­nych sie­ťach — v spo­lu­prá­ci s mar­ke­tin­go­vou mana­žér­kou

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

 • VŠ vzde­la­nie ale­bo úpl­né stre­doš­kol­ské s matu­ri­tou
 • orga­ni­zač­né a komu­ni­kač­né schop­nos­ti
 • skú­se­nos­ti s orga­ni­zá­ci­ou podu­ja­tí
 • samos­tat­nosť a zod­po­ved­nosť
 • zákla­dy Mic­ro­soft offi­ce
 • základ­ná zna­losť gra­fic­kých prog­ra­mov a prax v oblas­ti kul­tú­ry výho­dou

Živo­to­pis zasie­laj­te na mai­lo­vú adre­su tomesova@svu.sk do 30. 11. 2023.

Kul­túr­ny mana­žér a koor­di­ná­tor výstav Galé­rie UMELKA

Do tímu Galé­rie UMELKA, hľa­dá­me samos­tat­nú tvo­ri­vú dušu, kto­rá bude mať na sta­ros­ti prog­ra­mo­vú náplň galé­rie a koor­di­ná­ciu výstav.


Mies­to prá­ce
Dosto­jev­ské­ho rad 2, 811 09 Bra­ti­sla­va


Ter­mín nástu­pu
ASAP


Druh pra­cov­né­ho pome­ru
plný úväzok/čiastočný úvä­zok


Mzdo­vé pod­mien­ky (brut­to)

od 1100,- EUR/mesiac


NÁPLŇ PRÁCE

 • komu­ni­ká­cia s auto­r­mi a kurá­tor­mi pri pred­kla­da­ní žia­dos­tí o výsta­vu, a pri príp­ra­ve výsta­vy
 • príp­ra­va pod­kla­dov k výstav­né­mu plá­nu pre Radu SVÚ
 • dohľad na ply­nu­lý prie­beh inšta­lá­cie, dein­šta­lá­cie, ver­ni­sá­že a prí­pad­né­ho sprie­vod­né­ho prog­ra­mu k výsta­ve
 • spo­lu­prá­ca s ďal­ší­mi člen­mi tímu kan­ce­lá­rie SVÚ a Galé­rie UMELKA
 • príp­ra­va žia­dos­tí o grant
 • príp­ra­va pod­kla­dov na vyúč­to­va­nie
 • zabez­pe­če­nie pro­pa­gá­cie výstav a uve­rej­ne­nia výstu­pov na našej strán­ke a sociál­nych sie­ťach — v spo­lu­prá­ci s mar­ke­tin­go­vou mana­žér­kou

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA

 • VŠ vzde­la­nie ale­bo úpl­né stre­doš­kol­ské vzde­la­nie s matu­ri­tou
 • orga­ni­zač­né a komu­ni­kač­né schop­nos­ti
 • samos­tat­nosť a zod­po­ved­nosť
 • zákla­dy Mic­ro­soft offi­ce
 • základ­ná zna­losť gra­fic­kých prog­ra­mov a prax v oblas­ti kul­tú­ry výho­dou

Živo­to­pis zasie­laj­te na mai­lo­vú adre­su tomesova@svu.sk do 30. 11. 2023