Milí pria­te­lia, dovoľ­te nám tou­to for­mou pred­sta­viť 3 víťa­zov 8. roč­ní­ka súťaž­nej pre­hliad­ko­vej výsta­vy Bie­ná­le FORMA 2021, kto­rá zazna­me­ná­va vývoj úžit­ko­vé­ho ume­nia na slo­ven­skej výtvar­nej scé­ne počas obdo­bia posled­ných 2 rokov.

Na zákla­de roz­hod­nu­tia výbe­ro­vej poro­ty ude­li­la Slo­ven­ská výtvar­ná únia vybra­tým auto­rom tri Ceny SVÚ:

1. Cena SVÚ

2. Cena SVÚ

3. Cena SVÚ

Kris­tí­na Liga­čo­vá — WVa­se

Jena Šim­ko­vá — mód­na foto­gra­fia

Edi­ta Hertl Balá­žo­vá — U1/WC