Slo­ven­ská výtvar­ná únia a Tren­čian­ske múze­um Tren­čín

srdeč­ne pozý­va­jú

dňa 18. októb­ra 2018

do pries­to­rov Kasár­ne na Tren­čian­skom hra­de

o 16:00 na bese­du s pred­se­dom SVÚ Pav­lom Krá­ľom k aktu­ál­nym otáz­kam kul­tú­ry a krst pub­li­ká­cie Čier­ne ovce ume­nia?

18:00 na sláv­nost­né otvo­re­nie výsta­vy VII. Bie­ná­le voľ­né­ho výtvar­né­ho ume­nia.

Výsta­vu z verej­ných zdro­jov pod­po­ril Fond na pod­po­ru ume­nia

Tla­čo­vá sprá­va VII Bie­ná­le