Srdeč­ne pozý­va­me na pred­via­noč­ný kon­cert roc­ko­vej kape­ly.

Vstup­né je dob­ro­voľ­né.

V prí­pa­de záuj­mu o rezer­vá­ciu miest na sede­nie nás pro­sím kon­tak­tuj­te.