Milí pria­te­lia,

Slo­ven­ská výtvar­ná únia a občian­ske zdru­že­nie pre ume­lec­ký a kul­túr­ny roz­voj Podu­naj­ska PRO ARTE DANUBIÍ
Vás srdeč­ne pozý­va­jú na otvo­re­nie výsta­vy s náz­vom: 6. Bie­ná­le FORMA — rein­šta­lá­cia.

Ver­ni­sáž sa usku­toč­ní už ten­to pia­tok 23. feb­ru­ára 2018 o 17,00 hodi­ne v Galé­rii LIMES Komár­no (Ul. fran­tiš­ká­nov 31, Komár­no).
Výsta­va potr­vá do 18. mar­ca 2018 (po-pi: 10–16 hod., so-ne pod­ľa doho­vo­ru).

Sprie­vod­né podu­ja­tie: Aktu­ál­ne infor­má­cie z kul­túr­nej polit­ky — bese­da s Pav­lom Krá­ľom, pred­se­dom SVÚ sa usku­toč­ní v pia­tok, 23. feb­ru­ára o 14:30 v Monar­chia CAFÉ Komár­no (Nádvo­rie Euró­py 3, Komár­no).

Kurá­tor­ka výsta­vy: Mgr. Bohun­ka Zame­co­vá,
hos­ti­te­lia výsta­vy: his­to­rič­ka ume­nia PhDr. Vero­ni­ka Far­kas a pri­má­tor mes­ta Komár­no Ing. Lász­ló Stu­ben­dek,
hudob­ný prog­ram na ver­ni­sá­ži: kla­vír (Jozef Kis­ja­kab) a spev (Tamás Pfe­i­fie­rik).

Teší­me sa na Vašu náv­šte­vu.

S pozdra­vom
Slo­ven­ská výtvar­ná únia a zdru­že­nie PRO ARTE DANUBIÍ