Do ukon­če­nia rekon­štruk­cie v Umel­ke nebu­de nain­šta­lo­va­ná žiad­na výsta­va a z toh­to dôvo­du je galé­ria zatvo­re­ná. V prí­pa­de, že máte záu­jem o uspo­ria­da­nie even­tu v galé­rii nás kon­tak­tuj­te tele­fo­nic­ky ale­bo pro­stred­níc­tvom mai­lu.