V dňoch 11. — 15.3. sa bude v pries­to­roch Galé­rie UMELKA konať kon­fe­ren­cia Úra­du spl­no­moc­nen­ca vlá­dy SR pre roz­voj občian­skej spo­loč­nos­ti.

Výsta­va bude počas jed­not­li­vých dní sprí­stup­ne­ná v upra­ve­nom reži­me.

Pod­rob­ný prog­ram náj­de­te na strán­ke:

http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=program-a-registracia-tyzdna-otvoreneho-vladnutia-2019

 

Ďaku­je­me za pocho­pe­nie.