Na tvo­ri­vý pobyt v Reyk­ja­ví­ku z Open callu/Výzvy zo dňa 30.11.2023 (link tu — https://svu.sk/sk/open-call-vyzva/ ) sa zúčast­ni­li tra­ja Slo­ven­skí výtvar­ní­ci: Dia­na Čiž­má­ro­vá, Mar­ti­na Šot­to­vá a Sta­ni­slav Bubán, kto­rí boli vybra­ní radou SVÚ.

Na rezi­denč­nom poby­te naši výtvar­ní­ci pra­co­va­li na nových die­lach, kto­ré boli inšpi­ro­va­né hlav­ne prí­rod­ný­mi reália­mi Islan­du.

Násled­ne v dňoch od 22.2. — 25.2.2024 boli tie­to nové die­la, tak ako aj nie­kto­ré z ich pre­doš­lých diel, vysta­ve­né v Galé­rii SÍM v cen­tre Reyk­ja­ví­ku. Výsta­va nies­la názov “Fros­ti” a ofi­ciál­ne bola otvo­re­ná ver­ni­sá­žou dňa 22. feb­ru­ára 2024.

Výtvar­ní­kom ďaku­je­me za repre­zen­to­va­nie Slo­ven­skej výtvar­nej únie na Islan­de v spo­lu­prá­ci s našim par­tne­rom SÍM — Sam­band Íslen­skra Mynd­lis­tar­man­na.

Akti­vi­ta je pod­po­re­ná z Finanč­né­ho mecha­niz­mu Európ­ske­ho hos­po­dár­ske­ho pries­to­ru 2014 – 2021 a štát­ne­ho roz­poč­tu Slo­ven­skej repub­li­ky na rea­li­zá­ciu pro­jek­tu č. CLT01010 „Umel­ka – cen­trum moder­né­ho ume­nia a komu­ni­ty (UMELKA)“ v rám­ci prog­ra­mu „Pod­ni­ka­nie v oblas­ti kul­tú­ry, kul­túr­ne dedič­stvo a kul­túr­na spo­lu­prá­ca“

[metas­li­der id=9328 cssc­lass=“”]