Tla­čo­vá kon­fe­ren­cia:           Ako ďalej s kul­tú­rou?

Orga­ni­zá­tor:                          Slo­ven­ská koalí­cia pre kul­túr­nu diver­zi­tu

Kedy:                                      20. feb­ru­ár 2020, 13:00

Kde:                                        Galé­ria UMELKA, Dosto­jev­ské­ho rad 2, BA

Aj keď chá­pe­me, že prob­lé­mov v kul­tú­re i v spo­loč­nos­ti nie je málo a vyrie­šiť  všet­ky naraz nie je mož­né, nevie­me si vysvet­liť nečin­nosť kom­pe­tent­ných inšti­tú­cií pri rie­še­ní prob­lé­mov, pri kto­rých:

- dochá­dza k reál­nej dis­kri­mi­ná­cii umel­cov,

- už 15-ty rok žia­da­me a navrhu­je­me rie­še­nie, kto­ré je tak­mer na dosah,

- exis­tu­jú zásad­né roz­hod­nu­tia MK SR resp. Vlá­dy SR,

- rie­še­nie ani nevy­ža­du­je finanč­né pros­tried­ky z verej­ných zdro­jov.

- nie­koľ­ko­roč­ná nečin­nosť zne­hod­no­cu­je a spo­chyb­ňu­je i to, čo sa už dosiah­lo,

Pod­ce­ňo­va­nie význa­mu kul­tú­ry a z toho vyplý­va­jú­ce nerie­še­nie jej prob­lé­mov má hlb­šie kore­ne. Chce­me zdô­raz­niť, že samot­ná komu­ni­ká­cia s odbor­nou verej­nos­ťou je prvým kro­kom, ale nesta­čí, ak na ňu nenad­vä­zu­jú raci­onál­ne rie­še­nia v pra­xi.

Pozván­ka na tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu 20 feb o 13 hod v Umel­ke

List MF 12 feb 2020

Aktu­ali­zá­cia a opra­va úda­jov — dru­hý list minis­tro­vi finan­cií List MF 21 feb 2020

Tla­čo­vá sprá­va SKKD — 20 feb 2020