Milí pria­te­lia a kole­go­via,

dneš­ný deň, 15. apríl, kto­rý je dňom naro­de­nia Leonar­da da Vin­ci, je medzi ume­lec­ký­mi orga­ni­zá­cia­mi celé­ho sve­ta zná­my ako Sve­to­vý deň ume­nia už od roku 2011. Na ple­nár­nom zasad­nu­tí naj­väč­šej orga­ni­zá­cie zastre­šu­jú­cej pro­fe­si­onál­nych výtvar­ní­kov IAA / AIAP ho vte­dy usta­no­vi­li zástup­co­via via­ce­rých kra­jín, medzi kto­rý­mi nechý­ba­lo Slo­ven­sko pro­stred­níc­tvom Slo­ven­skej výtvar­nej únie.

Toh­to­roč­né „naro­de­ni­ny ume­nia“ sú obzvlášť výzam­né, nakoľ­ko Sve­to­vý deň ume­nia / World Art Day je od roku 2020 ofi­ciál­ne zara­de­ný do kalen­dá­ra UNESCO.

V tých­to neob­vyk­lých časoch žiaľ nemô­že­me ten­to svia­tok, tak ako po minu­lé roky, oslá­viť spo­lu v Galé­rii UMELKA. O to dôle­ži­tej­šie je pri­po­me­núť si ho v rám­ci aktu­ál­nych mož­nos­tí pro­stred­níc­tvom onli­ne plat­fo­riem, vir­tu­ál­nych pre­hlia­dok galé­rií, webo­vých semi­ná­rov, živých hudob­ných streamov…čohokoľvek, čo vaše ume­nie pri­blí­ži šir­šie­mu pub­li­ku.

Kole­go­via z IAA / AIAP v Turec­ku pri­pra­vu­jú obsiah­lu doku­men­tá­ciu k Sve­to­vé­mu dňu ume­nia za uply­nu­lé roky a požia­da­li nás o pár slov k tomu­to sviat­ku, kto má záu­jem, nech sa páči (v anglic­kom jazy­ku)

Pavol Kral — WAD

World Art Day Andy Kris­tek Koza­ro­va

titul­ný obrá­zok: web UNESCO