Milí pria­te­lia,

Slo­ven­ská výtvar­ná únia Vás srdeč­ne pozý­va

strá­viť piat­ko­vé popo­lud­nie (12. apríl 2019)

v Galé­rii UMELKA, kde Vás pri prí­le­ži­tos­ti Sve­to­vé­ho dňa ume­nia (World Art Day) čaká nasle­dov­ný prog­ram:

16:00 Komen­to­va­ná pre­hliad­ka aktu­ál­nej výsta­vy Šte­fan Kubík — Dia­ló­gy s dre­vom s jej kurá­tor­ka­mi Klá­rou Kubí­ko­vou a Ľubou Belo­hrad­skou

17:00 Pre­zen­tá­cia celo­európ­skej kam­pa­ne Exhi­bi­ti­on Remu­ne­ra­ti­on Right — Odme­ňo­va­nie výtvar­ní­kov za výsta­vy s Andy Křís­tek Kozá­ro­vou

18:00 Gran­to­vý sys­tém — aktu­ál­ne infor­má­cie s Pav­lom Krá­ľom