Váže­ný pán Igor Mato­vič, pred­se­da hnu­tia OĽa­NO,

víta­me Vaše povo­leb­né pre­hlá­se­nia o zosta­ve­ní vlá­dy s dôra­zom na odbor­nosť a zme­nu spô­so­bu vlád­nu­tia v pros­pech služ­by verej­nos­ti. Verí­me v napl­ne­nie tých­to prí­sľu­bov pri per­so­nál­nych nomi­ná­ciách do vede­nia rezor­tu Minis­ter­stva kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky.

My, ini­ciá­to­ri toh­to lis­tu, plat­for­ma Sto­jí­me pri kul­tú­re zastu­pu­je­me  jed­no­tia­cu požia­dav­ku via­ce­rých kul­túr­nych odvet­ví na pre­hod­no­te­nie a trans­for­má­ciu fun­go­va­nia Minis­ter­stva kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky. Roz­vo­jo­vý poten­ciál toh­to rezor­tu bol dlho­do­bo pod­hod­no­te­ný a pod­fi­nan­co­va­ný, až zaned­bá­va­ný pred­chá­dza­jú­ci­mi vlá­da­mi. Rezort kul­tú­ry pod dote­raj­ším vede­ním neref­lek­to­val dosta­toč­ne na požia­dav­ky a potre­by také­ho roz­vo­ja kul­tú­ry a kre­a­tív­ne­ho prie­mys­lu, kto­rý by dosa­ho­val úro­veň vyspe­lých kra­jín Euró­py.

Po dote­raj­šom spô­so­be vlád­nu­tia v našej kra­ji­ne je zrej­mé, že bude potreb­né veno­vať nema­lé úsi­lie na vyspo­ria­da­nie sa s dôsled­ka­mi korup­cie a k obno­ve spra­vod­li­vos­ti na Slo­ven­sku.

Môže však dôjsť k situ­ácii, že vlád­nej koalí­cii nezos­ta­ne dosta­toč­ná poli­tic­ká vôľa na sku­toč­nú revi­ta­li­zá­ciu rezor­tu kul­tú­ry. Kom­plex­né odbor­né a legis­la­tív­ne zme­ny v tom­to rezor­te vní­ma­me ako nevy­hnut­nosť pre nasto­le­nie zásad­ných a sys­té­mo­vých zmien v pros­pech celej občian­skej spo­loč­nos­ti.

Verí­me, že víťaz­ná poli­tic­ká sila OĽa­NO ako líder novej koalí­cie doká­že v prí­pa­de rezor­tu kul­tú­ry pre­sa­diť, aby bolo vede­nie Minis­ter­stva kul­tú­ry obsa­de­né ľuď­mi, kto­rí budú garant­mi potreb­ných zmien. Vní­ma­me ako kľú­čo­vé, aby bol rezort kul­tú­ry ria­de­ný zod­po­ved­ne, kom­pe­ten­tne, odbor­ne, cit­li­vo a empa­tic­ky, v súla­de s etic­ký­mi hod­no­ta­mi, v spo­lu­prá­ci s porad­ný­mi orgán­mi a s rešpek­tom voči hla­som ume­lec­kých inšti­tú­cií a odbor­nej verej­nos­ti.

Plat­for­ma Sto­jí­me pri kul­tú­re zastre­šu­je viac ako 130 kul­túr­nych inšti­tú­cií, medzi kto­rý­mi sa nachá­dza­jú erbo­vé inšti­tú­cie, prís­pev­ko­vé orga­ni­zá­cie spa­da­jú­ce pod Minis­ter­stvo kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky, ako aj regi­onál­ne galé­rie, múzeá, divad­lá, nezá­vis­lé kul­túr­ne cen­trá, vyso­ké ško­ly, aka­dé­mie, odbor­né peri­odi­ká a ďal­šie sub­jek­ty, kto­ré pôso­bia naprieč celým Slo­ven­skom a vo výraz­nej mie­re sa podie­ľa­jú na cha­rak­te­re súčas­nej kul­tú­ry v našom štá­te.

plat­for­ma

Sto­jí­me pri kul­tú­re

zástup­co­via

Nina Vido­ven­co­vá

Sta­ni­slav Kraj­či