Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

zve­rej­ňu­je­me prie­bež­nú infor­má­ciu o roko­va­niach krí­zo­vej pra­cov­nej sku­pi­ny na Minis­ter­stve kul­tú­ry

odpo­čet náj­de­te tu: informácie — odpočty uloh z video­ro­ko­va­ní

ako aj vyjad­re­nie jej čle­na zastu­pu­jú­ce­ho sek­tor vizu­ál­ne­ho ume­nia, pred­se­du SVÚ a Slo­ven­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu Pav­la Krá­ľa:

Váže­ný pán štát­ny tajom­ník,

po pozor­nom pre­štu­do­va­ní roz­siah­le­ho Odpoč­tu úloh z kon­zul­tač­no-ope­ra­tív­nych video­ro­ko­va­ní MK zo dňa 21.5.2020 si uve­do­mu­je­me, že za Odpoč­tom je množ­stvo prá­ce zod­po­ved­ných pra­cov­ní­kov MK, čo si váži­me a ďaku­je­me všet­kým zain­te­re­so­va­ným pra­cov­ní­kom MK, kto­rí mali a majú úprim­nú sna­hu dopa­dy mimo­riad­nej situ­ácie na kul­tú­ru rie­šiť.  

Na dru­hej stra­ne však musí­me kon­šta­to­vať — a kon­zul­tá­cie s umel­ca­mi z rôz­nych oblas­tí ume­nia (vizu­ál­ne ume­nie, hud­ba, divad­lo, …) nám to potvr­dzu­jú, že základ­né jed­no­du­ché a rých­le opat­re­nia pre umel­cov stá­le chý­ba­jú. Záchran­ná sieť zatiaľ pri­ja­tých kom­pen­zač­ných opat­re­ní umel­cov zo znač­nej čas­ti obchá­dza, prí­pad­ne – v porov­na­ní s ostat­ný­mi sku­pi­na­mi pra­cu­jú­cich — majú nárok  na tú naj­niž­šiu kom­pen­zá­ciu (až 5,24 x niž­šiu od naj­vyš­šej) a záro­veň za najp­rís­nej­ších pod­mie­nok.

pokra­čo­va­nie tu: P Kráľ — vyjad­re­nie za SKKD pre MK — 22 máj

aktu­ali­zo­va­ný text tu: P. Kráľ Vyjad­re­nie 28 mája

Nasle­du­jú­ce zhr­nu­tie pred­sta­vu­je z náš­ho pohľa­du struč­ný pre­hľad sta­vu pred roko­va­nímbp­ra­cov­nej sku­pi­ny MK pre vizu­ál­ne ume­nie dňa 5.6.2020

1/ Témy so šir­ším zame­ra­ním – s dopa­dom na všet­ky oblas­ti ume­nia, kto­ré by sa pod­ľa pred­bež­ných vyjad­re­ní z MK mali / moh­li rie­šiť počas prvej polo­vi­ce funkč­né­ho obdo­bia:
a/ spon­zor­ský zákon
b/ pro­fe­si­onál­ny ume­lec — sfunkč­ne­nie sys­té­mu
c/ zefek­tív­ne­nie čin­nos­ti fon­dov

2/ Legis­la­tí­va zame­ra­ná na výtvar­né ume­nie: za pri­ori­tu na rie­še­nie počas prvej polo­vi­ce funkč­né­ho obdo­bia pova­žu­je­me 2 legis­la­tív­ne zme­ny, kto­ré uvá­dza­me v návrhoch pre krí­zo­vú pra­cov­nú sku­pi­nu MK už od začiat­ku

a/ odstrá­ne­nie dis­kri­mi­nač­nej výnim­ky, kto­rá vylu­ču­je nákla­dy na nákup ume­lec­kých diel z mož­nos­ti zapo­čí­ta­nia na zní­že­nie daňo­vé­ho zákla­du, čo dlho­do­bo vylu­ču­je výtvar­né ume­nie zo štan­dard­ných obchod­ných vzťa­hov a výraz­ne zni­žu­je mož­nosť výtvar­ných umel­cov zaro­biť si svo­jou tvo­ri­vou prá­cou na živo­by­tie

Dôvo­dy: návrh je pri­pra­ve­ný, je pre výtvar­né ume­nie kľú­čo­vý, rea­li­zá­cia v zása­de nepo­čí­ta s výdav­ka­mi s verej­ných zdro­jov, návrh už pre­šiel ofi­ciál­ny­mi roko­va­nia­mi na rôz­nych úrov­niach (Rada vlá­dy pre kul­tú­ru, DPS MK, MPS­VaR), na prob­lém
upo­zor­ňu­je­me a návrhy pred­kla­dá­me už 15 rokov

b/ sta­veb­ný zákon, umož­ňu­jú­ci ochra­nu už exis­tu­jú­cich ume­lec­kých diel a rea­li­zá­ciu nových

Dôvo­dy: zákon je už roky hoto­vý, opa­ko­va­ne schvá­le­ný na naj­vyš­šej úrov­ni, už 2x bol pred­lo­že­ný do NR SR (2015 a 2019), v zása­de by moh­lo sta­čiť jed­no zasa­da­nie pra­cov­nej sku­pi­ny na odbor­né posú­de­nie koneč­né­ho zne­nia; prob­le­ma­ti­ke sa
venu­je­me už 10 rokov

3/ K sys­té­mo­vým rie­še­niam pre celú oblasť kul­tú­ry dlho­do­bej­šie­ho cha­rak­te­ru:

a/zásadné je postup­né zvý­še­nie roz­poč­tu na kul­tú­ry na 1% HDP, čiže na porov­na­teľ­nú úro­veň s kra­ji­na­mi EÚ, tak ako to bolo opa­ko­va­ne schvá­le­né i na naj­vyš­šej úrov­ni

b/ dobu­do­va­nie funkč­né­ho sys­té­mu dát pre oblasť kul­tú­ry: chý­ba­jú­ce dáta brz­dia pro­ces sys­té­mo­vých rie­še­ní pre kul­tú­ru, ako sa potvr­di­lo i teraz, v čase coro­na krí­zy – chý­ba­jú­ce dáta skom­pli­ko­va­li pro­ces pri­jí­ma­nia efek­tív­nych rie­še­ní pre kul­tú­ru
— k špe­ci­fic­kým dôvo­dom absen­cie dát v oblas­ti vizu­ál­ne­ho ume­nia sme sa už vyjad­ri­li, je to naj­mä

1/ na roz­diel od iných oblas­tí ume­nia neexis­ten­cia inšti­tú­cie (resp. nevyt­vo­re­nie pod­mie­nok v už exis­tu­jú­cej inšti­tú­cii), zame­ra­nej na kom­plex­nú infor­mač­no- doku­men­tač­nú čin­nosť v oblas­ti vizu­ál­ne­ho ume­nia, na čo upo­zor­ňu­je­me naj­me­nej od r. 2006
2/ vzhľa­dom na absen­ciu nad­vä­zu­jú­cich záko­nov nevy­uži­tie poten­ciá­lu záko­na z r. 2015 o evi­den­cii pro­fe­si­onál­nych výtvar­ných umel­cov

4/ K aktu­ál­nej otáz­ke kom­pen­zá­cií pre umel­cov:

Reak­cie zo stra­ny umel­cov stá­le upo­zor­ňu­jú na to, že:
— infor­má­cie o mož­nos­tiach a pod­mien­kach pova­žu­jú za nepre­hľad­né až nedos­ta­toč­né
— pomoc je pre mno­hých nedo­stup­ná, na roz­diel napr. od Čes­kej repub­li­ky (kde má nárok na kom­pen­zač­ný bonus aj SZČO, kto­rá je záro­veň zamest­na­ná ako peda­góg)
— v porov­na­ní s iný­mi sku­pi­na­mi pra­cu­jú­cich je kom­pen­zá­cia niž­šia:
— zamest­ná­va­teľ môže dostať na zamest­nan­ca kom­pen­zá­ciu až 1 100 Eur resp. až 880 Eur
— aj SZČO, pokiaľ má zamest­nan­ca, môže na zamest­nan­ca dostať kom­pen­zá­ciu až 880 Eur, ale na samot­nú SZČO je kom­pen­zá­cia maxi­mál­ne 540 Eur
Ale­bo to umel­ci nero­zu­me­jú správ­ne? Vnu­cu­jú sa otáz­ky, na kto­ré nevie­me odpo­ve­dať:
— Je hod­no­ta SZČO (o 340 Eur resp až o 560 Eur) niž­šia ako hod­no­ta zamest­nan­ca?
— Je udr­ža­nie pra­cov­né­ho mies­ta SZČO menej dôle­ži­té, ako udr­ža­nie pra­cov­né­ho mies­ta zamest­nan­ca?
— Ak stra­tí SZČO schop­nosť udr­žať sa na trhu a pri­hlá­si sa ako neza­mest­na­ný na Úrad prá­ce, nie sú dôsled­ky pre štát obdob­né, ako keď prí­de o prá­cu zamest­na­nec?
— Nie je v roz­po­re s výš­kou kom­pen­zá­cie i fakt, že aj ak by dosta­la SZČO nie niž­šiu, ale rov­na­kú sumu ako zamest­na­nec, čis­tý prí­jem by mala v koneč­nom dôsled­ku aj tak niž­ší ako zamest­na­nec (pre­to­že na roz­diel od zamest­nan­ca si SZČO pla­tí nie­len dane,
ale nedos­ta­ne ani prís­pe­vok na odvo­dy a pla­tí si všet­ky nákla­dy spo­je­né s prá­cou — nájom, pra­cov­né nástro­je, služ­by atď, nedos­ta­ne pla­te­nú dovo­len­ku ani iné bene­fi­ty)?

Pavol Kráľ , 4. jún 2020