A/ Šta­tút regis­tro­va­né­ho umel­ca, ďalej len Šta­tút, sa týka fyzic­kých osôb, spĺňa­jú­cich tie­to pod­mien­ky:

-  sú na ume­lec­kú čin­nosť odbor­ne pri­pra­ve­né ale­bo dosa­hu­jú pre­uká­za­teľ­né ume­lec­ké výsled­ky,

- ich ume­lec­ká čin­nosť sa podie­ľa na ich príj­me, má vplyv na ich dane a sociál­ne zabez­pe­če­nie.

               

B/ Ume­lec je regis­tro­va­ný v súla­de s uve­de­ným Šta­tú­tom po spl­ne­ní jed­nej z troch pod­mie­nok:

1/ na zákla­de dokla­du o absol­vo­va­ní prí­sluš­né­ho odbor­né­ho vzde­la­nia,

ale­bo

2/ na zákla­de  pre­uká­za­nia člen­stva vo vše­obec­ne uzná­va­nej aso­ciá­cii umel­cov, pôso­bia­cej v oblas­ti umel­co­vej špe­cia­li­zá­cie (výtvar­né ume­nie, hud­ba, lite­ra­tú­ra, divad­lo, atď); aso­ciá­cia je pre štát garan­tom pro­fe­si­onál­nej pri­pra­ve­nos­ti jej čle­nov i v prí­pa­de umel­cov bez prí­sluš­né­ho vzde­la­nia,

ale­bo

3/ na zákla­de dosia­hnu­tia príj­mu za ume­lec­kú čin­nosť, kto­rý je pod­lo­že­ný zmlu­va­mi o vytvo­re­ní a pou­ži­tí die­la v zmys­le autor­ské­ho záko­na 618/2003 Z.z., ale­bo v prí­pa­de zamest­na­ných umel­cov pra­cov­ný­mi zmlu­va­mi v zmys­le Zákon­ní­ka prá­ce (upres­ne­nie výš­ky príj­mu je zatiaľ pred­me­tom dis­ku­sie); v prí­pa­de pochyb­nos­tí, či sa sku­toč­ne jed­ná o prí­jem z ume­lec­kej čin­nos­ti, je žia­da­teľ povin­ný dolo­žiť potvr­de­nie nie­kto­rej ume­lec­kej aso­ciá­cie z danej oblas­ti (defi­no­va­nej v čl. “D” toho­to návrhu), že žia­da­teľ v rám­ci svo­jej tvor­by dosa­hu­je pre­uká­za­teľ­né ume­lec­ké výsled­ky.

 

C/ Doba plat­nos­ti regis­trá­cie v súla­de so Šta­tú­tom

Doba plat­nos­ti regis­trá­cie nie je obme­dze­ná, ale ume­lec môže byť z uve­de­né­ho regis­tra vyčiark­nu­tý v prí­pa­de doká­za­nia neo­práv­ne­nej regis­trá­cie, ale­bo  na zákla­de vlast­nej žia­dos­ti, ale­bo  v prí­pa­de úmr­tia.

Dočas­ná nečin­nosť v danej ume­lec­kej oblas­ti (pozn: kto­rá je bež­nou súčas­ťou živo­ta umel­cov, a to z mno­hých objek­tív­nych  prí­čin) nie je dôvo­dom na vyčiark­nu­tie.

Na dru­hej stra­ne, ume­lec je posu­dzo­va­ný v zmys­le Šta­tú­tu iba v súvis­los­ti so svo­jou ume­lec­kou čin­nos­ťou.

 

D/ Kto­ré ume­lec­ké aso­ciá­cie sú akcep­to­va­né ako garant odbor­nej pri­pra­ve­nos­ti jej čle­nov (pre úče­ly posu­dzo­va­nia umel­ca v súla­de so Šta­tú­tom) 

1/ Garan­tom odbor­nej pri­pra­ve­nos­ti svo­jich čle­nov je repre­zen­ta­tív­na aso­ciá­cia pre danú oblasť ume­nia, kto­rá je pre ten­to účel zare­gis­tro­va­ná na Minis­ter­stve kul­tú­ry auto­ma­tic­ky, ak pre­uká­že spl­ne­nie nasle­du­jú­cich pod­mie­nok (pozn:  Návrh vychá­dza z pod­mie­nok, kto­ré boli Minis­ter­stvom kul­tú­ry sta­no­ve­né pre účasť na voľ­bách čle­nov Rady vlá­dy pre kul­tú­ru):

a/ je aktív­ne čin­ná v oblas­ti kul­tú­ry naj­me­nej 1 rok

b/ zastu­pu­je naj­me­nej 100 čle­nov

 

2/ V záuj­me trans­pa­ren­tnos­ti a objek­tív­nos­ti prá­vo byť v tej­to otáz­ke garan­tom bude poskyt­nu­té aj viac ako 1 ume­lec­kej aso­ciá­cii v kaž­dej oblas­ti ume­nia, pokiaľ o to budú mať aso­ciá­cie  záu­jem a spl­nia vyš­šie uve­de­né pod­mien­ky.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Prí­lo­ha č. 1: Struč­né zdô­vod­ne­nie návrhu

 

A/ Pre­čo sa vôbec tou­to otáz­kou zaobe­rať

Ume­lec je veľ­mi čas­to posu­dzo­va­ný — napriek zásad­ným roz­die­lom v cha­rak­te­re prá­ce — rov­na­ko ako pod­ni­ka­teľ: cie­ľom pod­ni­ka­nia je dosa­ho­vať zisk, ale kul­túr­ne a ume­lec­ké akti­vi­ty môžu mať iný cha­rak­ter.

Nie­koľ­ko citá­tov z Doho­vo­ru UNESCO z r. 2005 (rati­fi­ko­va­la ho väč­ši­na štá­tov sve­ta vrá­ta­ne Slo­ven­ska):

 

CIELE A HLAVNÉ ZÁSADY / Cie­ľom toh­to doho­vo­ru je:

- uznať oso­bit­ný cha­rak­ter kul­túr­nych akti­vít, tova­rov a slu­žieb ako nosi­te­ľov iden­tít, hod­nôt a význa­mov. (I./ Člá­nok 1/g)

VYMEDZENIE POJMOV / Kul­túr­ne akti­vi­ty, tova­ry a služ­by:

Kul­túr­ne akti­vi­ty, tova­ry a služ­by sú akti­vi­ty, tova­ry a služ­by, kto­ré pri posu­dzo­va­ní z hľa­dis­ka kva­li­ty, pou­ži­tia ale­bo úče­lu ste­les­ňu­jú ale­bo odo­vzdá­va­jú kul­túr­ne pre­ja­vy nezá­vis­le od obchod­nej hod­no­ty, kto­rú môžu mať. Kul­túr­ne akti­vi­ty môžu mať účel samy ose­be ale­bo môžu pris­pie­vať na pro­duk­ciu kul­túr­nych tova­rov a slu­žieb. (III./ Člá­nok 4 / 4)

 

V súla­de s Doho­vo­rom UNESCO a medzi­ná­rod­ným záväz­kom SR kon­šta­tu­je­me, že cha­rak­ter prá­ce auto­rov a umel­cov má svo­je špe­ci­fi­ká a pre­to by mali  byť pri­me­ra­ne zohľad­ne­né v prí­sluš­ných práv­nych pred­pi­soch.

Na zákla­de našich dlho­do­bých skú­se­nos­tí vie­me, že v pra­xi je veľ­mi ťaž­ké až sko­ro nemož­né zohľad­niť v rám­ci prí­sluš­ných záko­nov špe­ci­fic­kú situ­áciu v oblas­ti ume­nia, pokiaľ nevie­me ani v odô­vod­ne­ných prí­pa­doch jed­no­znač­ne zade­fi­no­vať, koho by sa mali špe­ci­fic­ké opat­re­nia týkať.

 

Pre­to je táto otáz­ka kľú­čo­vá pri naštar­to­va­ní pro­ce­su vytvá­ra­nia pri­me­ra­né­ho práv­ne­ho a sociál­ne­ho posta­ve­nia umel­cov v súla­de s prog­ra­mo­vým vyhlá­se­ním Vlá­dy SR a Doho­vo­rom UNESCO.

 

B/ Ako sta­no­viť kri­té­riá

Na zákla­de ana­lý­zy mož­ných rie­še­ní i medzi­ná­rod­ných kon­zul­tá­cii je mož­né odpo­ru­čiť defi­no­va­nie pro­fe­si­onál­ne­ho umel­ca na zákla­de kom­bi­ná­cie troch základ­ných kri­té­rii:

 — odbor­né­ho vzde­la­nia ale­bo pre­uká­za­teľ­ných výsled­kov ume­lec­kej čin­nos­ti ale­bo príj­mu z ume­lec­kej čin­nos­ti

 

Hlav­né dôvo­dy v pros­pech navr­hnu­té­ho rie­še­nia:

- posky­tu­je garan­ciu odbor­nej pri­pra­ve­nos­ti (aj keď nie garan­cie na kon­krét­ny výsle­dok – ten v ume­ní nemô­že garan­to­vať nikto)

- posky­tu­je dlho­do­bej­šie plat­né výsled­ky a záro­veň umož­ňu­je defi­no­vať počet umel­cov, kto­rých sa kon­krét­ny prob­lém týka, čo umož­ňu­je raci­onál­nej­šie a adres­nej­šie rie­še­nia zo stra­ny štá­tu

- umož­ňu­je  pou­ži­tie verej­ných pros­tried­kov (kto­ré vždy budú limi­to­va­né) na pod­po­ru pre­dov­šet­kým tých, kto­rí pre­uká­za­li odbor­nú pri­pra­ve­nosť ale­bo sa pre­sa­di­li výsled­ka­mi svo­jej ume­lec­kej čin­nos­ti

Prí­pad­né doda­toč­né výho­dy pre spo­loč­nosť (nie sú pod­mien­kou):

- pre neod­bor­ní­kov mož­nosť ove­re­nia v akom­si “regis­tri evi­do­va­ných umel­cov“, kto­rý by mohol byť záru­kou pro­fe­si­onál­nej odbor­nos­ti

- regis­ter by mohol posky­to­vať infor­má­cie dostup­né na webe (pre teore­ti­kov, výkon­ných umel­cov, novi­ná­rov, orga­ni­zá­to­rov kul­túr­nych podu­ja­tí či šir­šiu verej­nosť), kto­ré kom­plex­ne nie sú momen­tál­ne dostup­né nikde

 

C/ Pre­hľad sta­vu v kra­ji­nách Euró­py

(zdroj: Whi­te Book, La Mais­son des Artis­tes, 2009)

- vo väč­ši­ne európ­skych kra­jín sa uplat­ňu­je pri uzna­ní za „umel­ca“ prin­cíp kom­bi­ná­cie odbor­né­ho vzde­la­nia a posú­de­nia kole­ga­mi (Rakús­ko, Cyp­rus, Dán­sko, Špa­niel­sko, Gréc­ko, Maďar­sko, Írsko, Lotyš­sko, Lit­va, Rumun­sko),

- menej čas­to len na zákla­de posú­de­nia kole­ga­mi (Estón­sko, Fín­sko, Por­tu­gal­sko, Veľ­ká Bri­tá­nia, Švéd­sko),

- len v troch prí­pa­doch na zákla­de kom­bi­ná­cie posú­de­nia kole­ga­mi a admi­ni­stra­tív­ne­ho roz­hod­nu­tia (Nemec­ko, Fran­cúz­sko, Luxem­bur­sko)

- v dvoch len na zákla­de admi­ni­stra­tív­ne­ho roz­hod­nu­tia (Bel­gic­ko a Holand­sko)

D/ Prí­klad spo­za oce­ánu

I kanad­ský Šta­tút umel­ca berie do úva­hy, citu­jem:  … „či ho iní umel­ci uzná­va­jú za umel­ca“ (18/b/ii, stra­na 10).

Do pre­bie­ha­jú­cej dis­ku­sie k pred­kla­da­né­mu návrhu sa v posled­ných mesia­coch vyjad­ri­li aj umel­ci z Aus­trá­lie, Mexi­ka, Por­to­ri­ka, Fín­ska, Dán­ska, Nemec­ka, Kana­dy, Fran­cúz­ska, Mal­ty, Juho­af­ric­kej repub­li­ky  a ďal­ších kra­jín, zazna­me­na­li sme mno­ho pozi­tív­nych reak­cií.

 

E/ Na záver

Ten­to návrh nija­ko neza­sa­hu­je do spô­so­bov a pro­ce­su ume­lec­kej tvor­by: umel­ci, pre kto­rých je tvor­ba len prí­le­ži­tost­ným koníč­kom, by moh­li robiť naďa­lej v pod­sta­te to, čo dote­raz, za pod­mie­nok, kto­ré pla­ti­li a ešte pla­tia úpl­ne pre všet­kých. Čiže dá sa pove­dať, že ich situ­ácia – aj keby nebo­li posu­dzo­va­ní v zmys­le Šta­tú­tu regis­tro­va­ných umel­cov, by sa nez­hor­ši­la.

Tým, kto­rí sa ume­niu venu­jú dlho­do­bo, sú na to odbor­ne pri­pra­ve­ní a je to pre nich viac ako len zába­va či koní­ček, by však rea­li­zá­cia návrhu pri­nies­la šan­cu na postup­né uplat­ne­nie reál­nych opat­re­ní s cie­ľom zaviesť pri­me­ra­né pod­mien­ky v oblas­ti práv­ne­ho a sociál­ne­ho posta­ve­nia umel­cov na Slo­ven­sku tak, aby sa pri­blí­ži­li k pod­mien­kam umel­cov v porov­na­teľ­ných kra­ji­nách.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dis­ku­sia o návrhu pre­bie­ha na Slo­ven­sku zatiaľ naj­mä v rám­ci SKKD a SVÚ. Návrh v anglic­kej, fran­cúz­skej a špa­niel­skej ver­zii  bol pre­zen­to­va­ný spo­lu s výzvou na šir­šiu dis­ku­siu aj v rám­ci medzi­ná­rod­ných orga­ni­zá­cii:

Medzi­ná­rod­ná aso­ciá­cia ume­nia – Euró­pa (IAA Euro­pe), Medzi­ná­rod­ná aso­ciá­cia ume­nia (IAA/AIAP), Európ­ska rada umel­cov (ECA), Medzi­ná­rod­ná fede­rá­cia koalí­cii pre kul­túr­nu diver­zi­tu (IFCCD/FICDC), Európ­ska koalí­cia pre kul­túr­nu diver­zi­tu (ECCD/CEDC).