Váže­né kole­gy­ne a kole­go­via,

postoj Slo­ven­skej výtvar­nej únie k pre­bie­ha­jú­cej voj­ne na Ukra­ji­ne je jed­no­znač­ný. Pri­pá­ja­me vyjad­re­nie v mene celo­sve­to­vej orga­ni­zá­cie výtvar­ných umel­cov IAA/AIAP, na príp­ra­ve kto­ré­ho sme spo­lu­pra­co­va­li, i ďal­šie vyjad­re­nia  našich par­tner­ských orga­ni­zá­cii – Európ­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu a Aso­ciá­cie umel­cov Islan­du, náš­ho par­tne­ra v pre­bie­ha­jú­com pro­jek­te EHP. Na záver pri­pá­ja­me zamys­le­nie  čle­na SVÚ, výtvar­né­ho teore­ti­ka PhDr. Bohu­mí­ra Bach­ra­té­ho, CSc.

V mene celo­sve­to­vej Medzi­ná­rod­nej aso­ciá­cie ume­nia (IAA/AIAP), ofi­ciál­ne­ho par­tne­ra UNESCO, pre­hla­su­je­me, že sto­jí­me na stra­ne mie­ru, ľud­ských práv a demok­ra­cie.

Žia­da­me Orga­ni­zá­ciu spo­je­ných náro­dov a všet­ky medzi­ná­rod­né orga­ni­zá­cie na celom sve­te, aby sa okam­ži­te posta­vi­li na stra­nu mie­ru a zasta­vi­li tak pre­bie­ha­jú­ce krvi­pre­lie­va­nie, kto­ré sa bohu­žiaľ už zača­lo. Cenu voj­ny vždy pla­tia deti, ženy, inva­li­di a zavraž­de­ní obča­nia, či už civi­lis­ti ale­bo voja­ci, zvie­ra­tá a zni­če­ná prí­ro­da. Tie­to zver­stvá a stra­ty zná­ša­jú všet­ky zúčast­ne­né kra­ji­ny a dokon­ca aj všet­ky ostat­né. Ako umel­ci si váži­me pria­teľ­stvo, lás­ku a ľud­skú soli­da­ri­tu na celom sve­te, kto­rá vedie k ume­niu, dia­ló­gu, mie­ru, demok­ra­cii a vše­obec­ným ľud­ským prá­vam. Táto voj­na sa musí okam­ži­te zasta­viť.

Vyzý­va­me Rus­ko, aby zasta­vi­lo túto invá­ziu na Ukra­ji­nu, kto­rá je suve­rén­nou kra­ji­nou. Všet­ky prob­lé­my sa musia rie­šiť mie­ro­vou ces­tou pri dip­lo­ma­tic­kých sto­loch. Náš svet zapla­til za posled­né dva roky pan­dé­mie dosť vyso­kú cenu, nepot­re­bu­je­me ďal­šie ľud­ské úmr­tia a utr­pe­nie. Chce­me mier hneď teraz. Mier na Ukra­ji­ne, mier v Rus­ku, mier vo sve­te!

Z lis­tu člen­ským štá­tom EU v mene Európ­skej koalí­cie pre kul­túr­nu diver­zi­tu (Euro­pe­an Coali­ti­on for Cul­tu­ral Diver­si­ty – ECCD)

Vyhlá­se­nie k situ­ácii na Ukra­ji­ne — Aso­ciá­cia island­ských vizu­ál­nych umel­cov SÍM

Zamys­le­nie výtvar­né­ho teore­ti­ka PhDr. Bohu­mí­ra Bach­ra­té­ho, CSc., čle­na SVÚ

 


Pri­ná­ša­me Vám pre­hľad ove­re­ných orga­ni­zá­cií a ini­cia­tív, na kto­ré môž­te finanč­ne pris­pieť a pomôcť aj tak­to ľuďom pos­ti­hnu­tým vojen­ským kon­flik­tom na Ukra­ji­ne:

Člo­vek v ohro­ze­ní – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

Dary budú pou­ži­té na pomoc obe­tiam ozb­ro­je­né­ho kon­flik­tu: ľuďom, kto­rí kvô­li voj­ne opúš­ťa­jú svo­je domo­vy a na ochra­nu ohro­ze­ných rodín a jed­not­liv­cov. Vyzbie­ra­né penia­ze pomô­žu zabez­pe­čiť pit­nú vodu a jed­lo, psy­cho­so­ciál­nu pod­po­ru, bez­peč­né uby­to­va­nie a pokry­jú ďal­šie vznik­nu­té huma­ni­tár­ne potre­by. Orga­ni­zá­cia Člo­vek v ohro­ze­ní dlho­do­bo rea­li­zu­je akti­vi­ty na Ukra­ji­ne. Časť peňa­zí bude pou­ži­tá na základ­né potre­by ukra­jin­ských ute­čen­cov na Slo­ven­sku.

Slo­ven­ský Čer­ve­ný kríž – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Pra­cov­ní­ci a dob­ro­voľ­ní­ci Slo­ven­ské­ho Čer­ve­né­ho krí­ža sú pri­pra­ve­ní pomá­hať na hra­ni­ciach s Ukra­ji­nou – posky­to­vať prvú pomoc, asis­to­vať v prí­pa­de potre­by pre­pra­vy imo­bil­ných ľudí, pri pod­por­ných služ­bách a posky­to­vať v rám­ci svoj­ho man­dá­tu Pát­ra­ciu služ­bu – spá­ja­nie rodín v prí­pa­de, že v dôsled­ku kon­flik­tu stra­tia kon­takt so svo­ji­mi blíz­ky­mi.

Nadá­cia Integ­ra – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/

Svo­jím darom pod­po­rí­te opat­re­nia, kto­ré v čase núdze poslú­žia ľuďom na úte­ku pria­mo na Ukra­ji­ne ale­bo v oko­li­tých štá­toch, naj­mä v Poľ­sku a na Slo­ven­sku. Na Ukra­ji­ne pomoh­li zria­diť dočas­né úto­čis­ko pri Kyje­ve pre ľudí v pohy­be a pria­mo tam posky­tu­jú pomoc.

Slo­ven­ská kato­líc­ka cha­ri­ta – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

Výnos bude pou­ži­tý na akút­nu pomoc ľuďom v oblas­ti kon­flik­tu, stra­vu, uby­to­va­nie a zabez­pe­če­nie základ­ných potrieb. Zbier­ka pre­bie­ha v spo­lu­prá­ci s ukra­jin­skou cha­ri­tou a lokál­nou Cari­tas Donet­sk, dlho­do­bým par­tne­rom Slo­ven­skej kato­líc­kej cha­ri­ty.

Sme spo­lu – Ukrai­ne­Slo­va­kia­SOS – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

Orga­ni­zá­cia pomá­ha ľuďom v núdzi na Ukra­ji­ne už od roku 2014. Teraz potre­bu­je urgen­tne zabez­pe­čiť zdra­vot­níc­ky mate­riál, spa­cá­ky či hygie­nic­ké potre­by pre obe­te voj­ny. Infor­má­cie o mies­tach zbie­rok, kde môže­te pri­niesť potreb­né veci, náj­de­te tu.

Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

Orga­ni­zá­cia Úsmev ako dar zame­ria­va svo­ju pomoc na rodi­ny, kto­ré pred hroz­bou voj­ny muse­li utiecť z výcho­du Ukra­ji­ny do Užho­ro­du. Žijú v skrom­ných prí­byt­koch a sú vďač­ní za kaž­dú pomoc. Penia­ze budú pou­ži­té na úhra­du ener­gií, lie­kov a zdra­vot­ných pomô­cok či lekár­skych úko­nov.

Depaul Slo­ven­sko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

Depaul Slo­ven­sko chce vyzbie­ra­ný­mi peniaz­mi pomôcť kole­gom z Depaul Ukra­ji­na. Potre­bu­jú finanč­nú pomoc, kto­rá im v tých­to kri­tic­kých dňoch umož­ní ďalej pomá­hať, a to nie­len ľuďom na uli­ci, ale aj ďal­ším, kto­rí kvô­li voj­ne ušli ale­bo stra­ti­li svoj domov. Zbier­kou bude finan­co­va­ná huma­ni­tár­na pomoc pod­ľa potrieb, kto­ré budú na ukra­jin­skej stra­ne. Ak sa situ­ácia zhor­ší a kon­takt bude pre­ru­še­ný, penia­ze budú pou­ži­té na pomoc ukra­jin­ským ute­čen­com na Slo­ven­sku.

ACN – Pomoc trpia­cej Cir­kvi – https://acn-slovensko.darujme.sk/ukrajina-fd278/

Penia­ze budú využi­té na posky­to­va­nie jed­la, vody, zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti či úkry­tu obe­tiam voj­ny a obrov­ské­mu množ­stvu ľudí, kto­rí sa dali na útek. Ďalej z nich bude finan­co­va­ná okam­ži­tá pomoc oby­va­te­ľom die­céz v núdzi v regi­ó­noch Char­ko­va, Zápo­ro­žia, Donec­ka, Ode­sy a na Kry­me. Peniaz­mi tiež umož­ní­te 4 789 kňa­zom a 1 350 rehoľ­ným ses­trám naprieč Ukra­ji­nou, aby moh­li naďa­lej pomá­hať núdz­nym v ich far­nos­tiach.

Komu­nit­ná nadá­cia Zdra­vé mes­to Ban­ská Bys­tri­ca – https://knzm.darujme.sk/bb-pomaha-ukrajncom-a-ukrajinkam/

Dary pomô­žu dob­ro­voľ­ní­kom pria­mo na hra­ni­ciach a vďa­ka nim bude môcť Komu­nit­ná nadá­cia zdra­vé mes­to poskyt­núť pomoc tým ute­čen­com, kto­rí sa roz­hod­nú zostať v Ban­sko­bys­tric­kom kra­ji.

ICEJ – Medzi­ná­rod­né kres­ťan­ské veľ­vys­la­nec­tvo Jeru­za­lem na Slo­ven­sku – https://icej.darujme.sk/utek-do-bezpecia/ 

Dary budú pou­ži­té na pomoc pri eva­ku­ácii ukra­jin­ských židov.

Mag­na – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

Orga­ni­zá­cia Mag­na dlho­do­bo posky­tu­je pomoc hlav­ne v oblas­ti zdra­vot­nej sta­rost­li­vos­ti na Ukra­ji­ne a má tam aktu­ál­ne záso­by lie­kov a zdra­vot­níc­ké­ho mate­riá­lu.  Jej pra­cov­ní­ci sú v teré­ne vždy, keď to situ­ácia umož­ní. Váš dar im umož­ní pomôcť ľuďom pos­ti­hnu­tým voj­nou, medzi kto­rý­mi je aj viac ako 300-tisíc detí.

UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

Vaše prís­pev­ky budú pou­ži­té na pomoc deťom a ich rodi­nám, kon­krét­ne na zabez­pe­če­nie ich základ­ných potrieb: jed­la, lie­kov, stre­chy nad hla­vou, prí­stu­pu k čis­tej vode a psy­cho­so­ciál­nej pomo­ci.

Spo­je­ná výzva mimo­vlád­nych orga­ni­zá­cií – #Kto­Po­mo­ze­Uk­ra­ji­ne – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

Výzva vznik­la v spo­lu­prá­ci s via­ce­rý­mi slo­ven­ský­mi mimo­vlád­ny­mi orga­ni­zá­cia­mi. Ide pri­már­ne o huma­ni­tár­nu pomoc na Ukra­ji­ne, ale­bo v prí­pa­de eska­lá­cie pomoc tým Ukra­jin­kám a Ukra­jin­com, kto­rí budú hľa­dať bez­pe­čie na úze­mí našej kra­ji­ny. Finan­cie pomô­žu zabez­pe­čiť hlav­ne pit­nú vodu, potra­vi­no­vé a hygie­nic­ké balíč­ky či lie­ky a iné zdra­vot­níc­ke potre­by, ale aj práv­nu a psy­cho­lo­gic­kú pomoc.

Ukra­jin­ský čer­ve­ný kríž – https://redcross.org.ua/en/

Čer­ve­ný kríž bude môcť vďa­ka vašim prís­pev­kom okam­ži­te posky­to­vať prvú pomoc v oblas­tiach s obme­dze­ným prí­stu­pom k zdra­vot­níc­kym služ­bám a huma­ni­tár­nu pomoc všet­kým ľuďom v núdzi.