Rých­la reak­cia minis­tra kul­tú­ry Danie­la Kraj­ce­ra: Sochy by mali byť chrá­ne­né sta­veb­ným záko­nom

 

 

Minis­ter­stvo kul­tú­ry SR prompt­ne vstu­pu­je do návrhu sta­veb­né­ho záko­na, kto­rý je v medzi­re­zort­nom pri­po­mien­ko­vom kona­ní. Navrh­lo uplat­niť zásad­nú pri­po­mien­ku k návrhu sta­veb­né­ho záko­na (záko­na, kto­rým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územ­nom plá­no­va­ní a sta­veb­nom poriad­ku v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov). Minis­ter­stvo navrh­lo roz­ší­riť opráv­ne­nie sta­veb­né­ho úra­du zasta­viť stav­bu aj v prí­pa­de, ak ide o ohro­ze­nie kul­túr­nych pamia­tok, pamiat­ko­vých úze­mí, arche­olo­gic­kých nále­zov a nále­získ.

 

Minis­ter­stvo navrh­lo ďalej  zjed­no­tiť san­kcie vo vzťa­hu k odstrá­ne­niu stav­by, kto­rá je kul­túr­nou pamiat­kou, pre­to­že toto kona­nie bolo oso­bit­nou san­kci­ou pos­ti­ho­va­né len vo vzťa­hu k práv­nic­kým oso­bám ako správ­ny delikt. Napro­ti tomu MK SR navrhu­je rov­na­ký pos­tih aj pre fyzic­ké oso­by, pre­to­že z hľa­dis­ka ochra­ny pamiat­ko­vé­ho fon­du je bez­pred­met­né či ten­to ničí práv­nic­ká ale­bo fyzic­ká oso­ba.

 

Minis­ter­stvo kul­tú­ry nad rámec záko­na dopl­ni­lo usta­no­ve­nie, na zákla­de kto­ré­ho bude mať sta­veb­ný úrad povin­nosť ulo­žiť sta­veb­ní­ko­vi ale­bo vlast­ní­ko­vi stav­by povin­nosť infor­mo­vať auto­ra die­la pred vyko­na­ním prác v prí­pa­de, ak usku­toč­ne­nie stav­by ale­bo jej zme­ny a usku­toč­ne­nie nevy­hnut­ných úprav, udr­žia­va­cích ale­bo zabez­pe­čo­va­cích prác a odstrá­ne­nie stav­by a infor­mač­ných, reklam­ných a pro­pa­gač­ných zaria­de­ní, môže mať za násle­dok zne­hod­no­te­nie ale­bo zni­če­nie ume­lec­ké­ho die­la.

 

Sochy bez­dô­vod­ne ničia len bar­ba­ri. Naši­mi návrh­mi sa sna­ží­me zaplá­tať legis­la­tív­nu die­ru vo vzťa­hu k ume­lec­kým die­lam, kto­ré sú naj­mä na verej­ných prie­s­trans­tvách“, kon­šta­tu­je minis­ter kul­tú­ry Daniel Kraj­cer.

 

V prí­pa­de, že pôj­de o ume­lec­ké die­lo, kto­ré­ho význam potvr­dí Minis­ter­stvo kul­tú­ry Slo­ven­skej repub­li­ky, je autor die­la, v pros­pech kto­ré­ho ulo­žil sta­veb­ný úrad opat­re­nie, opráv­ne­ný uro­biť nevy­hnut­né opat­re­nia sme­ru­jú­ce k tomu, aby vyko­ná­va­ný­mi prá­ca­mi nevznik­li na ume­lec­kom die­le ško­dy, kto­rým mož­no zabrá­niť. V tej­to súvis­los­ti MK SR do sta­veb­né­ho záko­na dopl­ni­lo aj defi­ní­ciu ume­lec­ké­ho die­la, pod­ľa kto­rej pôj­de naj­mä o die­la výtvar­né­ho ume­nia.