Slo­ven­ská výtvar­ná únia a slo­ven­ská koalí­cia pre kul­túr­nu diver­zi­tu sa pri­pá­ja k sta­no­vis­ku Komo­ry MNO:

My, zástup­co­via mimo­vlád­nych nezis­ko­vých orga­ni­zá­cií, čle­no­via Rady vlá­dy Slo­ven­skej repub­li­ky pre mimo­vlád­ne nezis­ko­vé orga­ni­zá­cie, vyjad­ru­je­me úprim­nú sús­trasť rodi­nám, blíz­kym pria­te­ľom a zná­mym pozos­ta­lým dvoch kru­to zavraž­de­ných ľudí pre ich ina­kosť. Je čas vrá­tiť sa k sta­vu, keď našich zástup­cov vo výko­ne verej­nej sprá­vy, ani len nena­pad­ne spo­chyb­ňo­vať libe­rál­no­de­mok­ra­tic­kú podo­bu  našej spo­loč­nos­ti, naopak začnú jej prin­cí­py v pra­xi posil­ňo­vať.“