„Slo­ven­sko a kul­túr­na diver­zi­ta“

Kon­fe­ren­cia pri prí­le­ži­tos­ti Pred­sed­níc­tva SR v Rade EÚ

k aktu­ál­nym otáz­kam imple­men­tá­cie Doho­vo­rov UNESCO

Kon­fe­ren­cia sa koná pod záš­ti­tou

minis­tra zahra­nič­ných vecí a európ­skych zále­ži­tos­tí SR a

pred­se­du SK UNESCO p. Miro­sla­va Laj­čá­ka

23.11.2016, Galé­ria UMELKA

 

Návrh prog­ra­mu (zme­ny a úpra­vy času aj náz­vy prís­pev­kov môžu byť upres­ne­né):

 

09:30 Otvo­re­nie kon­fe­ren­cie

Edi­ta Fila­del­fi­ová, GT SK UNESCO

09:40 Pred­sta­ve­nie Galé­rie UMELKA pri prí­le­ži­tos­ti 90.výročia jej vzni­ku

Pavol Kráľ, pred­se­da SVÚ

10:00 –

12:30

Jed­not­ný digi­tál­ny trh a digi­ta­li­zá­cia

Jed­not­ný digi­tál­ny trh ako jed­na z tém SK PRES a jej pre­po­je­nie na agen­du UNESCO ako napr. ochra­na pamia­tok a digi­ta­li­zá­cia sta­rých doku­men­tov a ich záchra­na

10:00 Jed­not­ný digi­tál­ny trh v kon­tex­te EÚ

Vla­di­slav Fin­tor, MZVa­EZ SR

10:20 Digi­ta­li­zá­cia kul­tú­ry v Euró­pe  

Vere­na Met­ze-Man­gold, pred­sed­níč­ka Nemec­kej komi­sie pre UNESCO

10:40 Digi­tál­na galé­ria

Mária Bohu­me­lo­vá, Slo­ven­ská národ­ná galé­ria

11:00 Digi­ta­li­zá­cia a digi­tal huma­ni­ties

Mária Šim­ko­vá, vedú­ca odde­le­nia, Slo­ven­ský národ­ný kor­pus, JULS SAV

11:20 Digi­ta­li­zá­cia vo vzde­lá­va­com pro­ce­se a roz­voj digi­tál­nych zruč­nos­tí

Sla­vo­mínr Kach­man, MŠV­VaŠ SR

11:40 Využí­va­nie digi­ta­li­zá­cie v roz­vo­jo­vých pro­jek­toch

Jakub Šimek, Nadá­cia Pon­tis

 
12:00–13:00 Buf­fet-lunch

 

13:00 –

15:00

Imple­men­tá­cia kul­túr­nych doho­vo­rov UNESCO

Podiel kul­tú­ry, ume­nia a kul­túr­nej diver­zi­ty na roz­vo­ji spo­loč­nos­ti, posta­ve­nie umel­ca v spo­loč­nos­ti a porov­na­nie v národ­ných i medzi­ná­rod­ných súvis­los­tiach

13:00 Roz­ma­ni­tosť kul­túr­nych pre­ja­vov: pre­čo Doho­vo­ry?

Klá­ra Novot­ná, veľ­vys­lan­ky­ňa a stá­la dele­gát­ka SR pro­ti UNESCO

13:20 Imple­men­tá­cia Doho­vo­ru UNESCO o ochra­ne Nehmot­né­ho kul­túr­ne­ho dedič­stva

Juraj Hamar, SĽUK

13:40 Záve­ry z  Dru­hej peri­odic­kej sprá­vy Slo­ven­skej repub­li­ky k imple­men­tá­cii UNESCO Doho­vo­ru 2005 o ochra­ne a pod­po­re roz­ma­ni­tos­ti kul­túr­nych pre­ja­vov

Jana Kňaž­ko­vá, MK SR

14:00 Podiel kul­tú­ry a ume­nia na roz­vo­ji spo­loč­nos­ti / Posta­ve­nie umel­ca v spo­loč­nos­ti

Pavol Kráľ, pred­se­da Slo­ven­skej výtvar­nej únie

14:20 Cul­tu­re Acti­on Euro­pe

Alex Mesz­mer, Švaj­čiar­sko

14:40 Imple­men­tá­cia kul­túr­nej diver­zi­ty v pro­jek­te „Bra­ve Kids Pro­ject“

Roman Sor­ger, OZ Hali­gan­da

15:00 Ukon­če­nie podu­ja­tia s kul­túr­nym prek­va­pe­ním
   
15:00 –

18.00

Voľ­ný prog­ram
18:00 Kul­túr­ne podu­ja­tie k 90.výročiu vzni­ku a otvo­re­nia Umel­ky